Dit is het vonnis van de ZZP’ers versus het Zilveren Kruis

maandag 26 februari 2018

Afgelopen vrijdag kwam het nieuws binnen dat de rechter heeft geoordeeld dat Stichting Zorgrecht op alle fronten in het gelijk is gesteld in haar kort geding tegen het Zilveren Kruis. We gingen eerder in dit artikel op deze zaak in. Het vonnis is zojuist gepubliceerd en we kunnen nu op het oordeel ingaan.

Concreet komt het vonnis erop neer dat:

  • Het Zilveren Kruis verboden wordt om alleen na een machtiging vooraf, met zorg gestart kan worden door niet gecontracteerde zorgaanbieders. Niet gecontracteerde zorg mag na een geldige indicatie van start gaan. Daar mag het Zilveren Kruis niet eerst iets van vinden;
  • Het Zilveren Kruis geforceerd wordt om een akte van cessie als mogelijkheid te bieden aan haar verzekerden. Als een cliënt de uitbetaling van zorg rechtstreeks van zorgverzekeraar naar zorgaanbieder wil laten verlopen, moet de zorgverzekeraar dat verzoek honoreren;
  • De door de zorgverzekeraar geschrapte betaalovereenkomst tussen zorgaanbieder en Zilveren Kruis heeft geen herintroductie nodig wat de rechter betreft, aangezien de akte van cessie alle mogelijkheid biedt aan de zorgaanbieder om rechtstreeks uitbetalingen te ontvangen.

Kortom, Zilveren Kruis mag per ommegaande geen cessieverbod meer hanteren en geen machtiging verplicht stellen als het gaat om wijkverpleegkundige zorg. Dit geldt overigens voor alle niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleegkundige zorg die hierom vragen. Hieronder gaan we in op de diverse stellingnames die de revue zijn gepasseerd aan de kant van het Zilveren Kruis.

Stellingname 1: zzp’ers zijn geen belangenhebbenden

Het Zilveren Kruis stelde zich op het standpunt dat haar 4,5 miljoen verzekerden last zouden moeten hebben van een machtiging vooraf en een gebrek aan een akte van cessie, maar dat dat niet het geval zou zijn. Waar zijn die verzekerden, zo luidde de stellingname van de zorgverzekeraar. Immers, in de rechtszaal zitten wel zorgaanbieders, maar geen cliënten. ZZP’ers zijn helemaal niet belanghebbende, zo gaf de zorgverzekeraar aan. Zilveren Kruis heeft een relatie met haar verzekerden en niet met de zorgverleners van die verzekerden.

Dit argument haalt het niet volgens de rechter, omdat zorgverleners een onlosmakelijk deel uitmaken van de verzekerde zorg. En de nieuwe polisvoorwaarden hadden betrekking op het verlenen van zorg. Oftewel, ja dit gaat wel degelijk over zorgaanbieders.

Stellingname 2: het beleid van Zilveren Kruis is onrechtmatig

Stichting Zorgrecht stelt zich op het standpunt dat het beleid van Zilveren Kruis onrechtmatig is. Het is maatschappelijk onbetamelijk om zorgverlening te belemmeren. Het is in strijd met de zorgverzekeringswet en het staat gezonde marktwerking in de weg.

Het schrappen van de betaalovereenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar is niet op de juiste wijze via de polisvoorwaarden verlopen, zo stelt de rechter. Om die reden mag het pakket aan maatregelen gewogen worden op juistheid. Is het redelijk om voordat de zorg aan zeer kwetsbare cliënten gestart kan worden, eerst op een machtiging te wachten? Is het redelijk om ook bij mensen met betaalproblemen, geld bedoeld voor zorgverlening op hun rekening te storten? Oftewel, is het belang van de zorgverzekeraar om fraude te voorkomen, zoveel zwaarwegender dan de belangen van verzekerden en zorgaanbieders? Het oordeel is uiteindelijk van niet. De belangen van verzekerden en zorgaanbieders, zijn in samenhang met elkaar van groter belang dan het voorkomen van de vermeende fraude bij niet gecontracteerde zorg.

De rechter heeft gewogen of Zilveren Kruis die vermeende fraude wel goed heeft weten te onderbouwen. Dat blijkt niet zo te zijn. Zoals we zelf al eerder stelden staat het helemaal niet vast dat niet gecontracteerde zorgaanbieders relatief gezien veel meer uren draaien en declaraties toezenden. Daar zal eerst meer en ander onderzoek naar gedaan moeten worden, wil dit argument steekhoudend worden.

Andere argumenten die naar voren worden gehaald en betrekking hebben over de mate waarin verzekerden goed geïnformeerd zijn en welbewust kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Waarin zorgaanbieders toch echt een eigen contract zouden kunnen krijgen als ze dat zouden willen. En waarin gecontracteerde zorg vooral veel makkelijker en veiliger is voor verzekerden. Deze argumenten worden door de rechter terzijde geschoven. Deze argumenten worden onvoldoende bewezen.

De rechter oordeelt op alle fronten in het voordeel van Stichting Zorgrecht.

Zilveren Kruis kan nog in beroep tegen dit vonnis binnen vier weken na de uitspraak.

Wat betekent dit voor de zzp’er?

Het beleid van zorgverzekeraars in het beteugelen van niet gecontracteerde zorg kent zijn grenzen, zo leren we met dit vonnis. Een prachtige en welverdiende overwinning voor Stichting Zorgrecht. Maar vooral een bewijs dat de maatschappelijke rol die een zorgverzekeraar behoort te nemen onder een vergrootglas mag liggen. De samenhang tussen zorg aan verzekerden enerzijds en de positie van zorgaanbieders anderzijds valt met name op in dit vonnis. Daarmee komt het beeld naar boven dat de integrale uitwerking van beleid van zorgverzekeraars voorop mag staan. Vooral winst voor de samenleving als geheel wat ons betreft en de zzp’er in de zorg in het bijzonder.

SoloPartners werkt samen met zzp’ers in de zorg aan een stevige positie binnen de zorgsector. Doe je mee?