Experiment nieuw bekostiging Wijkverpleging

pgb tarieven

Bericht geplaatst 3 augustus 2021 om 15:52

Vanaf 2022 gaat een experiment van start met een nieuw bekostigingssysteem in de Wijkverpleging voor gecontracteerde zorgaanbieders. Met het experiment kunnen zorgaanbieders en –verzekeraars kennismaken met een bekostiging die is gebaseerd op cliëntprofielen. In dit artikel laten we zien hoe dit tot stand kwam en wat het voor jou betekent.

Overheveling van AWBZ naar Zvw

In 2015 wordt de wijkverpleging overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op dat moment ontstaat de behoefte aan meer informatie over de zorgvraag en –zwaarte op cliëntniveau. Ook wordt duidelijk dat het gebruikte bekostigingsmodel niet meer voldoet. Er is dus behoefte aan een model dat de zorg organiseert rondom de cliënt.

Start uitwerking nieuwe bekostiging wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de verdere uitwerking van een nieuwe bekostiging op zich genomen. Uitgangspunt werd een integrale bekostiging die zich organiseert rondom de cliënt. Zij startten in 2017 een onderzoek naar cliëntprofielen. Via dit onderzoek brachten zij cliëntkenmerken in kaart die een voorspellende waarde hadden bij het bepalen van de zorgvraag. Denk bijvoorbeeld aan kenmerken over de gezondheid van cliënten. De NZa publiceerde er destijds deze video over.

Deze cliëntkenmerken werden vervolgens vergeleken met gegevens die reeds bekend waren. De kennis die dit opleverde is daarna aangevuld met waardevolle praktijkervaring van professionals en (vertegenwoordigers van) cliënten. Het resultaat is een voorspelling van de zorgbehoefte aan de hand van cliëntkenmerken. Dit zorgt ervoor dat zorg efficiënter wordt georganiseerd en meer aansluit bij dat wat de cliënt nodig heeft.

Advies NZa nieuwe bekostiging wijkverpleging

In september 2020 bracht de NZa het advies bekostiging wijkverpleging 2022 uit. Hier zijn een aantal rapporten aan vooraf gegaan (voortgangsrapportage doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging, eindrapport – de evaluatie en tussenrapportage ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging). De huidige bekostigingssystematiek zorgt uitsluitend voor kwantitatieve gegevens terwijl een bekostiging vanuit cliëntprofielen ook inzicht geeft in zorgbehoeften van cliënten.

Met het advies concludeert de NZa dat cliëntprofielen de zorgzwaarte en –vraag voldoende voorspellen en daarmee goed zijn in te zetten. Hieruit volgt een experiment met de nieuwe bekostiging voor gecontracteerde zorgaanbieders dat start op 1 januari 2022. Tijdens het experiment blijft de huidige bekostiging bestaan en te gebruiken.

Experiment nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen

Met deze nieuwe bekostiging worden cliënten ingedeeld in een groep, een cliëntprofiel. Door middel van een korte vragenlijst stelt de wijkverpleegkundige het cliëntprofiel vast. Dit cliëntprofiel heeft een voorspellende waarde bij het bepalen van de zorgzwaarte en –vraag. De vragenlijst en de beslisboom die daaruit volgt, worden onderdeel van het standaard proces bij (her)indiceren. Hoe beide tot stand zijn gekomen, is te lezen in dit onderzoeksrapport.

De verpleegkundige (her)indicatie blijft leidend voor het vaststellen van de zorgzwaarte en –vraag. Indelen in een cliëntprofiel is juist bedoeld om vooraf duidelijk te krijgen hoeveel zorg voor een langere periode nodig is. Dit geeft zorgverzekeraars en –aanbieders vervolgens de mogelijkheid om afspraken te maken over de manier waarop de zorg wordt betaald, bijvoorbeeld per periode in plaats van per uur. Hierdoor kan een zorgaanbieder dus flexibeler omgaan met het indelen van de zorgverlening.

(Het experiment) nieuwe bekostiging op basis van cliëntprofielen is alleen toegankelijk voor gecontracteerde zorgaanbieders. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen gebruik blijven maken van de huidige reguliere bekostiging (met o.a. aparte tarieven voor verpleging en verzorging). In het onlangs getekende convenant spreken belanghebbende partijen af zich te verbinden aan de verdere uitwerking en de doelen van deze nieuwe bekostiging.

Wordt de nieuwe bekostiging de nieuwe reguliere bekostiging?

Het experiment begint op 1 januari 2022 en loopt door tot 2027. Tijdens de experimenteer periode zal de NZa in de gaten houden of er knelpunten zijn en hoe dit van invloed is op de zorg. Ook bekijken ze welke verbeteringen er in de cliëntprofielen nodig zijn. Na deze fase volgt een evaluatie op basis waarvan wordt bezien of cliëntprofielen uiteindelijk vanaf 2027 de basis kunnen zijn voor de reguliere bekostiging in de wijkverpleging.

Meer informatie

Via de pagina Praatmee van de NZa vind je alle informatie op een rij. Je vindt er bijvoorbeeld een link naar de webinars die zij organiseerden en een overzicht van veel gestelde vragen (Internet Explorer ondersteunt deze pagina niet dus gebruik een andere browser om de informatie te bekijken).

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket