Het geheimhoudingsbeding

geheimhoudingsbeding

Bericht geplaatst 28 januari 2022 om 08:15

Ons artikel over zwijgbedingen (link) is goed gelezen. Uit jullie reacties is gebleken dat het zwijgbeding nogal eens wordt verward met het geheimhoudingsbeding. Hoogste tijd daarom om het verschil duidelijk te maken en jullie uit te leggen wat je rechten en plichten zijn als een geheimhoudingsbeding van toepassing is.

Zwijgen versus geheimhouden

Het belangrijkste verschil tussen een zwijgbeding en een geheimhoudingsbeding is de soort overeenkomst waarin het gebruikt wordt. Een zwijgbeding gebruiken ze doorgaans in een vaststellings- of dadingsovereenkomst waarmee ze een juridisch geschil beëindigen. Het zwijgbeding is dan bedoeld om partijen te laten zwijgen over de gemaakte afspraken. Het zwijgbeding nemen ze in de regel op op verzoek van de zorgverlener die er belang bij heeft dat niet naar buiten komt dat er mogelijk een fout is gemaakt. Het slachtoffer krijgt dan de plicht te zwijgen.

Het geheimhoudingsbeding houdt meestal een plicht in voor de zorgverlener en wordt opgenomen in het belang van de opdrachtgever. Het is een contractuele verplichting die geldt in aanvulling op het wettelijke beroepsgeheim en heeft betrekking op andere onderwerpen.

Geheimhouden versus beroepsgeheim

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim volgt onder meer uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet BIG en heeft betrekking op medische- en gezondheidsinformatie van individuele cliënten. De AVG bevat aanvullende verplichtingen over hoe je als zorgverlener moet omgaan met de (medische) persoonsgegevens van cliënten. Deze wetten dienen daarmee het belang van de cliënt en niet van de zorgaanbieder waarvoor je werkt, tenzij de cliënt je opdrachtgever is uiteraard.

Geheimhouding

De geheimhoudingsovereenkomst is er om te bewerkstelligen dat belangrijke bedrijfsinformatie van de opdrachtgever geheim wordt gehouden. Informatie die, als die openbaar zou worden, de concurrentiepositie van de opdrachtgever zou schaden.
Omdat dit op heel veel soorten informatie betrekking kan hebben, worden geheimhoudingsbedingen in de regel ruim geformuleerd. De opdrachtgever kan op die manier al snel een beroep op het beding kan doen. Voor jou als zorgverlener betekent het dan ook dat je heel zorgvuldig moet omgaan met de informatie waarvan je kennis neemt uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Het is uiteraard niet zo dat je helemaal niets mag vertellen over het soort opdracht of over je opdrachtgever. In de regel weet je zelf wel van welke informatie het niet de bedoeling is dat je die deelt met onbevoegden. Bijvoorbeeld de marge die bemiddelaars bovenop jouw uurtarief in rekening brengen, valt doorgaans onder de geheimhoudingsplicht, net als de opdrachtgevers waarmee de bemiddelaar verder nog overeenkomsten heeft. Inkoopvoorwaarden en -tarieven van je opdrachtgever zijn doorgaans ook geheim. Welk merk koffie ze gebruiken, is dat dan weer niet, net zomin als het soort werk dat je doet.

Geheimhoudingsbedingen zijn zeer gebruikelijk en doorgaans ook niet onderhandelbaar. Een dergelijk beding is echter geen reden om een overeenkomst niet te ondertekenen. Indien je je gezond verstand gebruikt met betrekking tot de informatie van de opdrachtgever waarover je beschikt, is het risico vrijwel verwaarloosbaar dat je over dat beding in een geschil belandt.

IGJ

Als er sprake is van een calamiteit of een incident dat je moet melden aan de inspectie, gelden het geheimhoudingsbeding en het beroepsgeheim niet. Ze kunnen je dus ook niet op dat beding aanspreken in dergelijke situaties.

In de situaties waarin ze een zwijgbeding gebruiken, is doorgaans sprake van een situatie waarover ze de inspectie moeten informeren. In de regel gebeurt dat ook gewoon en heeft het zwijgbeding betrekking op derden die niet op grond van de wet bij een incident of calamiteit betrokken worden.

Sancties

Dat wil uiteraard niet zeggen dat je helemaal geen risico loopt. Een schending van een geheimhoudingsbeding of het beroepsgeheim kan je duur komen te staan.

Zwijgbedingen en geheimhoudingsbedingen combineren ze doorgaans met een boetebeding dat dient als stok achter de deur om het geheimhoudingsbeding na te leven. De wederpartij kan in geval van schending van het beding de boete opeisen.

Bij schending van het beroepsgeheim kan de cliënt wiens informatie openbaar is gemaakt, schadevergoeding vorderen. Dat is niet hetzelfde als de vordering op grond van een boetebeding. Er moet namelijk daadwerkelijk sprake zijn van schade en die moeten ze aannemelijk maken en onderbouwen.

Daarnaast kan de cliënt aangifte doen. Dat kan als er sprake is van een opzettelijke schending van het beroepsgeheim. In dat geval behoort strafrechtelijke vervolging tot de mogelijkheden.

Schending van het beroepsgeheim en van de geheimhoudingsplicht kan tevens leiden tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst van opdracht met alle gevolgen van dien voor die opdracht maar mogelijk ook toekomstige opdrachten.

Kortom, het risico is beperkt maar als je te loslippig bent, kan dat grote gevolgen hebben.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 34.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket