informatiekaart wijkverpleging

Bericht geplaatst 9 november 2021 om 08:48

Als nieuwe zorgaanbieder in de wijkverpleging komt er veel op je af. Ze confronteren je o.a. met regels bij het registreren en declareren van de zorg. Om je op dit gebied te ondersteunen, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een informatiekaart voor nieuwe aanbieders in de wijkverpleging gemaakt. Een document waarover we je graag informeren.

Informatiekaart

De informatiekaart voor nieuwe aanbieders in de wijkverpleging is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa werkt samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en vertegenwoordigers van cliënten aan zorg die betaalbaar, goed en toegankelijk is. Hiervoor maken zij regels en houden zij toezicht op deze regels.

De informatiekaart geeft een overzicht van de NZa-regels, regels die van toepassing zijn op het registreren en declareren van zorg. Ze gelden voor zowel wijkverpleegkundigen als verzorgenden in de wijk.

Algemeen

Starten als zzp’er in de zorg kan niet zomaar. Het organiseren van jouw onderneming vraagt om een goede voorbereiding. Dit benadrukken ze in de informatiekaart. Hiervoor kun je o.a. de whitepaper en kennisbank van SoloPartners gebruiken. Ze wijzen ook op de meldplicht die vanaf 1 januari 2022 van kracht is op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Verder wordt aangegeven dat het kwaliteitskader wijkverpleging leidend is voor de inhoud en organisatie van jouw zorg.

Governancecode Zorg

De NZa heeft zich voor de inhoud van de informatiekaart onder andere gebaseerd op de Governancecode Zorg. Hoewel de Governancecode Zorg gaat over het besturen van zorgorganisaties, worden zzp’ers geacht zich te houden aan de eerste twee principes van de code. Ook moeten zzp’ers op grond van de code invulling geven aan medezeggenschap. Het kader van goed bestuur is niet van toepassing.

Goede zorg

Het eerste principe houdt in dat je goede zorg levert, deze in samenspraak met de cliënt tot stand laat komen en afspraken rondom de zorg uitvoert op basis van een overeenkomst. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling tot stand komen maar om misverstanden te voorkomen, adviseren wij je afspraken schriftelijk vast te leggen. Daarnaast moeten zorgafspraken schriftelijk worden vastgelegd in een cliëntendossier (of zorgplan). In de digitale omgeving van jouw kwaliteitslidmaatschap van SoloPartners vind je modelovereenkomsten en een model cliëntendossier.

Waarden en normen

Het tweede principe gaat over waarden en normen. We dragen de kosten van de zorg als maatschappij en vinden het belangrijk dat deze gelden verantwoord worden gebruikt. Samengevat betekent het voor jou dat je jouw beroep naar eer en geweten uitoefent.

.Deze twee principes wijzigen voor zzp’ers niet met de komst van de nieuwe Governancecode Zorg op 1 januari 2022.

Medezeggenschap

Vanuit de code vragen ze een zzp’er ook invulling te geven aan (een vorm van) medezeggenschap. Enerzijds vul je dit vanzelfsprekend in omdat jouw zorg sowieso start bij de cliënt. Je stemt af wat de wensen van de cliënt zijn en toetst tijdens de zorgverlening of er iets gewijzigd zou moeten worden. Anderzijds is het goed om na te denken over hoe je nagaat of jouw cliënt zich veilig genoeg voelt om feedback te geven aan jou. Soms is het voor cliënten nl. prettig om aan een derde persoon (bijvoorbeeld een beroepsgenoot) of via een (tussentijds) evaluatieformulier een terugkoppeling te geven.
Daarnaast moet je als zorgaanbieder op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) jouw cliënt direct en zonder kosten toegang geven tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze toegang is geregeld via jouw lidmaatschap bij SoloPartners en kun je ook zien als een vorm van medezeggenschap.

In de nieuwe Governancecode (vanaf 1 januari 2022) gaat medezeggenschap ook over de medezeggenschap van de zorgprofessional. Hiermee wordt vastgelegd dat ook zij bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen. Zij moeten invloed hebben op de te nemen besluiten. Enerzijds kan dit geregeld worden via officiële kanalen zoals zorgprofessionals die plaatsnemen in bijvoorbeeld de adviesraad van de zorgorganisatie. Anderzijds kan dit informeel georganiseerd worden via de invloed op de dagelijkse beroepsuitoefening. Als zzp’er kun je na 1 januari 2022 jouw opdrachtgever dus wijzen op deze code om het belang van jouw invloed op de besluiten in de dagelijkse zorgverlening extra te benadrukken.

Professionele bedrijfsvoering

In de informatiekaart is eveneens te lezen dat een zorgorganisatie met een professionele bedrijfsvoering ingericht moet worden. Enerzijds vanwege het overzicht in de zorgtrajecten dat hierdoor ontstaat, anderzijds omdat een aantal partijen controle mag uitvoeren op jouw administratie.

Bedrijfsvoering is de manier waarop je de administratieve processen in jouw onderneming regelt. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van zorg en het beheren van (zorg)contracten. Ook jij als zzp’er moet ervoor zorgen dat jouw onderneming administratief op orde is. Meer informatie over het organiseren van jouw onderneming vind je in dit artikel.

Registreren en declareren

De informatiekaart van de NZa richt zich op de administratieve processen van registreren, declareren en verantwoorden. Om de kwaliteit en voortgang van de zorg te bewaken, is een goede registratie belangrijk. Het zorgt ervoor dat fouten worden gezien en voorkomen, beschermt de cliënt en draagt bij aan optimale samenwerking. Voor een correcte registratie gebruik je de registratiewijze ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ volgens de handreiking registratiestandaard Wijkverpleging.

Jouw zorg declareer je per cliënt nadat je de zorg daadwerkelijk hebt geleverd. Het tarief dat gedeclareerd mag worden, hangt af van de afspraken die je al dan niet hebt gemaakt met de zorgverzekeraar. Of en wanneer je welke zorg mag declareren is vastgelegd in de beleidsregel Verpleging en Verzorging van de NZa. De factuur moet een aantal standaardonderdelen bevatten waaronder de AGB-codes. Meer informatie lees je in dit artikel.

Een transparante verantwoording in het cliëntendossier organiseer je met de richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en overdracht.

Ten aanzien van deze processen hebben zorgverzekeraars, de NZa en opdrachtgevers recht op inzage in jouw zorgadministratie. Deze bestaat uit de indicatie, voortgangsrapportage, declaratie en jouw ‘rooster’.

Informeren cliënt

Alle zorgaanbieders zijn op grond van de regeling transparantie zorgaanbieders verplicht cliënten juist te informeren. Cliënten kunnen met deze informatie onderzoeken of deze zorg het beste past bij hun vraag. Het gaat o.a. om informatie over het tarief en een mogelijke eigen bijdrage. Meer informatie over de transparantieregeling zorgaanbieders is te vinden in dit artikel.

Tot slot

De informatiekaart laat zien dat een goede voorbereiding noodzakelijk is wanneer je start als ondernemer in de zorg. We dragen graag samen met de NZa en andere partijen bij aan jouw bewustwording door onze kennis en informatie met je te delen. Maak er vooral gebruik van. Het versterkt jouw positie als zpp’er in de zorg. Je bent dan tenslotte een krachtige gesprekspartner omdat je op de hoogte bent van wat er van jou verwacht wordt.

Heb je na het lezen van dit artikel en de informatiekaart nog vragen dan horen wij het graag van je.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket