wzd

Bericht geplaatst 23 november 2021 om 10:03

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht, waarbij het eerste jaar als overgangsjaar werd gebruikt. De wet regelt afspraken rondom gedwongen zorg. In de praktijk is gebleken dat sommige regels ten koste gaan van de tijd die zorgverleners besteden aan goede zorgverlening. De Reparatiewet, waarmee de Eerste Kamer op 28 september 2021 instemde, wijzigt de Wzd (het is niet een op zichzelf staande wet). We lichten hier de belangrijkste wijzigingen voor jou als zzp’er toe.

Is onvrijwillige zorg echt noodzakelijk?

Voor de inwerkingtreding van de Reparatiewet, was het voor zorgverleners formeel noodzakelijk om opnieuw toestemming te vragen voor onvrijwillige zorg. Ook als deze zorg reeds in het zorgplan was opgenomen. Op het moment dat ze onvrijwillige zorg voor de eerste keer daadwerkelijk toe gingen passen, moest de zorgverantwoordelijke opnieuw toestemming verlenen.

Deze dubbele toestemming is komen te vervallen. Wanneer onvrijwillige zorg is opgenomen in het zorgplan kunnen ze na beantwoording van twee vragen de onvrijwillige zorg verlenen:
1. is onvrijwillige zorgverlening nodig in deze situatie onder deze omstandigheden?
2. zijn er alternatieven die minder ingrijpend zijn (al dan niet onvrijwillig)?

Zorgverleners die de onvrijwillige zorg toepassen, worden geacht op basis van deze vragen en vanuit hun expertise juist te kunnen beoordelen of onvrijwillige zorg moet worden toegepast. Zij hoeven de zorgverantwoordelijke niet (opnieuw) te vragen om toestemming. Let wel: dit geldt alleen wanneer de onvrijwillige zorg al is opgenomen in het zorgplan

Extern deskundige wordt onafhankelijk deskundige

In stap vier van het stappenplan moet een extern deskundige worden ingeschakeld. De Reparatiewet zorgt ervoor dat deze deskundige onafhankelijk moet zijn maar niet persé werkzaam bij een andere organisatie (extern). Onafhankelijk betekent dat de deskundige niet bij de zorg van de desbetreffende cliënt betrokken is. Na de inwerkingtreding van de Reparatiewet heet de extern deskundige ‘onafhankelijk deskundige’. In artikel 3.1 van het Besluit zorg en dwang lees je wie de rol van onafhankelijk deskundige kan vervullen.

Wzd toegankelijk voor cliënten met psychische stoornis

Cliënten met een psychische stoornis die ze gedwongen moeten opnemen, konden eerder alleen terecht bij ggz-instellingen omdat zij onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) vielen. Na invoering van de Reparatiewet kunnen deze cliënten ook onder de Wzd vallen. Een ter zake kundige arts moet vaststellen of de cliënt met psychische stoornis dezelfde gedragsproblemen en hetzelfde regieverlies heeft als cliënten met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Is hier sprake van dan kan deze cliënt ook terecht in de ouderen- of gehandicaptenzorg (bijvoorbeeld een verpleeghuis) en vormt de Wzd het wettelijke kader voor onvrijwillige zorg.

In behandeling bij het ministerie van VWS

Uitwisselen gegevens

Bij het uitvoeren van de Wzd is het op een aantal momenten onduidelijk of cliëntgegevens mogen worden uitgewisseld. Deze momenten zijn door belangenorganisaties onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS en worden momenteel verder onderzocht.

Cliënten Wzd en Wvggz

Daarnaast onderzoeken ze (nader) hoe cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) kunnen worden overgeplaatst naar ouderen- of gehandicaptenzorg (Wzd) en andersom.

Versoepeling stappenplan

Tot slot bekijkt VWS of en hoe ze het stappenplan kunnen versoepelen. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of ze lichtere en zwaardere zorg kunnen verdelen. Bij de lichtere zorgvormen zouden ze het stappenplan dan niet altijd volledig hoeven doorlopen. Hierover is VWS momenteel in gesprek met belangenorganisaties en zorgaanbieders. Eerder vroegen we hiervoor jouw aandacht via dit artikel.

Meer informatie

Via deze link vind je het nieuwsbericht waar VWS de instemming van de Tweede Kamer toelicht. De gehele behandeling inclusief de stemming van de Eerste Kamer en de publicatie van de wet vind je via deze link. Actiz en VGN schreven een handreiking die de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen beschrijft.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket