Bericht geplaatst 8 april 2020 om 06:20

Onze derde update over de coronacrisis gaat in op geannuleerde opdrachten voor zzp’ers in de zorg, organisaties die zich terugtrekken uit de thuiszorg, zorgverzekeraars die inkomen garanderen, een tijdelijke versoepeling van toetreding in de Wlz en de aanpak van de IGJ tijdens de coronacrisis.

Eerdere artikelen ten tijde van deze bijzondere periode lees je hier en hier

Zzp’ers raken opdrachten kwijt door ‘extra handen’

We krijgen signalen van zzp’ers in de zorg die diensten ingetrokken zien worden omdat er via het platform Extra handen voor de zorg oud-professionals in organisaties aan het werk worden gesteld. We denken dit vooral te zien bij grotere zorgorganisaties, omdat deze aangesloten zijn bij de brancheorganisaties die met name de beschikking hebben gekregen over de ‘extra handen’. Mag een zorgorganisatie ervoor kiezen om gekwalificeerde professionals te verwisselen met beperkt gekwalificeerde mensen? De laatste nieuwsbrief van onze partner Eldermans | Geerts geeft hier antwoord op.

Als er sprake is van een noodsituatie kan soepeler worden omgegaan met de eisen rondom bevoegdheid en bekwaamheid. Nood breekt wet, zo blijkt ook uit de opstelling van de Minister van VWS. Er zijn bijvoorbeeld maatregelen getroffen om voormalig verpleegkundigen in te kunnen zetten. Als er sprake is van nood, dan geldt (zo blijkt uit de Wet BIG) de strafbepaling op tekortschietende kwalificaties niet. Met andere woorden, als er sprake is van een acute situatie en een gekwalificeerde zorgverlener is niet beschikbaar, dan kan het toegestaan zijn voorbehouden handelingen te verrichten, ook al gebeurt dat volgens de regels van de wet onbevoegd. Hoewel er in deze coronacrisis sprake kan zijn van een noodsituatie, geldt nog wel dat er oog moet zijn voor kwalitatief goede zorg. Wat dat is, is afhankelijk van de omstandigheden.

Kortom, zorgorganisaties hebben onder deze omstandigheden dus mogelijkheden om werkzaamheden anders op te lossen dan met de inzet van een gekwalificeerde zorgprofessional. De regels die daarvoor gelden vind je hier. Het aantal extra handen van de zorg zou gaan om zo’n 20.000 inschrijvingen, wat nog relatief beperkt is als je kijkt naar de 1,3 miljoen mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar toch.. Diensten kunnen geannuleerd worden en vallen onder het ondernemersrisico van de zelfstandig ondernemer. Zorgorganisaties mogen alleen gebruik maken van minder gekwalificeerde handen als het echt niet anders kan. De vraag is of dat in de praktijk ook altijd zo verloopt. Ook een lange en goede relatie met de opdrachtgever lijkt het annuleren van werkzaamheden niet in de weg te staan, krijgen we terug. Let goed op of de opdrachtgever zich houdt aan de termijnen die je in de overeenkomst van opdracht hebt opgenomen over het annuleren van werkzaamheden. Zie je situaties ontstaan waarin cliënten teveel risico lopen? Doe dan een melding bij de IGJ.

Kleinere brancheorganisaties zoals Kenniz en BVKZ geven overigens juist aan behoefte te hebben aan zzp’ers om verzuim op te lossen voor hun aangesloten leden – kleinschalige zorgorganisaties. Voel je vrij om hen zelf een bericht te sturen.

Zorgorganisaties trekken zich terug uit de thuiszorg

Vorige week schreven we als eerste over de misstanden die ontstaan zijn in de thuiszorg en inmiddels zijn ook andere organisaties zover dat zij een signaal gegeven hebben. Een aantal zorgorganisaties houdt zich niet aan haar zorgplicht en trekken zich terug van cliënten die zorg hard nodig hebben. Een koepel van patiënten en cliënten vertegenwoordigers stuurden afgelopen week deze brief uit met de boodschap dat de 300.000 mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg nu in onzekerheid verkeren omdat niet meer duidelijk is of er nog zorg beschikbaar is. Zorgorganisaties bepalen zelf of en zo ja onder welke voorwaarden zij nog komen bij mensen thuis en dit heeft veel meer coördinatie nodig. Om te voorkomen dat het beeld zou kunnen ontstaan dat ook zzp’ers de zorg thuis niet meer zien zitten, deden wij vanuit onze kant dit persbericht uit over het belang van goede zorg thuis. De zzp’er in de zorg houdt vol waar anderen afhaken merken we.

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel steunen

Het heeft even geduurd, maar dit weekend kwam het hoge woord eruit: zorgverzekeraars gaan gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgaanbieders financieel steunen tijdens deze coronatijd. Werk jij in de sector wijkverpleging, kraamzorg, fysiotherapie, eerstelijns laboratoria, mondzorg, oefentherapie, ergotherapie, zittend ziekenvervoer of ben je een zelfstandig behandelcentrum in de medisch-specialistische zorg? Dan heb je recht op steun. Als je dit bericht goed leest, dan lijkt de steun vooral betrekking te hebben op vaste lasten zoals personeels- en huisvestigingskosten. Zzp’ers hebben die lasten over het algemeen niet, maar hebben wel veel last van achterstallige betalingen rondom niet-gecontracteerde zorg. We kennen voorbeelden waarbij zorgverlening uit juli 2019 nog steeds niet uitgekeerd is en een betalingsachterstand van enkele maanden is inmiddels vrij gebruikelijk geworden. Toch kunnen we uit de begeleidende brief opmaken dat deze rekeningen snel zullen worden uitbetaald.

“We willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen. .. Zorgverzekeraars betalen openstaande declaraties versneld uit en er is de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen om de periode tot 1 mei te overbruggen.

Meer specifieke voorwaarden over deze regeling lees je hier.

Hou ons op de hoogte over jouw voortgang rondom het snel vergoed krijgen van niet betaalde facturen en een eventuele aanvraag voor steun.

Toegang tot de Wlz tijdelijk versoepeld

Heb jij als zorgaanbieder eigen cliënten die thuis wonen en 24 uur toezicht nodig hebben? Er is een tijdelijke indicatievrije toegang tot de Wlz mogelijk gemaakt voor de VV profielen, zodat cliënten zonder belemmeringen over kunnen naar de thuissituatie. Het doel hierbij is om “zorgverleners te ondersteunen zonder ze voor de voeten te lopen” en als maatschappij op een goede manier door de COVID-19 periode heen te komen. Ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners dienen zoveel mogelijk ontlast te worden van administratieve handelingen, zoals het aanleveren van medische gegevens en dossiers aan het CIZ. Tot 1 juni of later, is geen dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of huisbezoek door het CIZ nodig. Er hoeven geen dossiers en/of verklaringen aangeleverd te worden door aanbieders, artsen of de cliënt. Het enige wat nodig is, is een registratie van de cliënt bij het CIZ. Door deze tijdelijke versoepeling van de indicatiestelling voor de Wlz wordt het mogelijk om ouderen acuut op te nemen in de thuissituatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven. Of om ouderen die al zijn opgenomen maar waarvoor de huidige ZVW indicatie niet meer toereikend is.

Let op: na deze periode dient een nieuwe, reguliere aanvraag bij het CIZ gedaan te worden. Het zou kunnen dat de cliënt zijn toegang tot de Wlz niet behoudt, omdat het CIZ tot een ander oordeel komt. Vraag op voorhand na wat het betekent als een cliënt achteraf toch niet in de Wlz thuis hoort en wie het financiële risico hiervoor draagt. Lees hier meer informatie en de contactgegevens van het CIZ.

Wat doet de Inspectie tijdens de Coronacrisis?

Vanuit jouw rol als zorgaanbieder val je onder het toezichtskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie erkent dat deze bijzondere situatie maakt dat zorgaanbieders soms andere keuzes (moeten) maken dan zij normaal gesproken zouden doen. Het blijft hierbij wel van belang dat jij jouw professionele afwegingen kunt onderbouwen en dat die terug te lezen zijn. Ons advies is om een dagboekje bij te houden waarin je beschrijft wat je meegemaakt hebt en welke keuzes je hebt gemaakt. Op die wijze is terug te lezen wat je meemaakte en wat er speelde op zo’n moment. Daarnaast hebben wij een systeem klaar staan voor jou om incidenten te registreren op de wijze waarop dat hoort. Dit maakt onderdeel uit van het kwaliteitspakket.

We krijgen vanuit onze achterban met regelmaat signalen over zaken die niet goed lopen in de praktijk. We merken dat er situaties ontstaan waarbij de kwaliteit, veiligheid en/of continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

  1. Op het moment dat een cliënt / patiënt een signaal wil geven over tekortschietende kwaliteit of veiligheid, dan is het Landelijk Meldpunt Zorg de juiste weg;
  2. Als jij als zzp’er een klacht in wilt dienen over een gebrek aan kwaliteit en/of veiligheid van zorg bij een andere zorgaanbieder, dan zijn de meldformulieren van de IGJ voor zorgaanbieders hier beschikbaar. De meest gebruikte door zzp’ers in de zorg begint hier.
  3. Ervaar jij als zzp’er in de zorg een probleem dat te maken heeft met de beschikbaarheid aan zorg, bijvoorbeeld in het (gecontracteerde) aanbod, de financiering of de afstand tot zorg, dan dient de verzekerde hier melding van te maken bij de NZa.

Verder

Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel heeft een steeds verder uitdijende FAQ die de moeite waard is.

Alle richtlijnen die vanuit de gezondheidszorg nu gelden rondom corona vind je hier in een overzicht.

Ons artikel van vorige week over tekortschietende beschermingsmaterialen leidde tot wat aandacht en heeft eraan bijgedragen dat het onderwerp van materiaaltekort steviger op de agenda staat. De tekorten zijn echter niet opgelost en onze webshop met materialen wordt dan ook nog steeds fors gebruikt. De KRO-NCRV maakt zich op voor een nieuwsitem hierover. Wil jij jouw input geven aan hen over wat je tegenkomt in de thuiszorg, stuur dan even een berichtje.

De psychische belasting voor zorgprofessionals loopt steeds verder op. We kregen deze organisatie aangereikt die iets kan betekenen voor zorgprofessionals die ondersteuning nodig hebben.

De Werkvereniging is nog steeds actief op het verschil tussen zelfstandigen en mensen met een dienstverband te bestrijden. Lees hier een mooi artikel over dit onderwerp.

Het keurmerk KIWA werkte al op afstand haar beoordeling af, maar ook HKZ voor zzp’ers komt met dit bericht waarin wordt aangekondigd dat zzp’ers op afstand een audit kunnen doormaken. ZZP’ers zijn de enige doelgroep waarbij dit binnen HKZ trajecten mogelijk is.

Blijf ons jouw berichten sturen

Ook deze update had niet kunnen ontstaan zonder jouw steun. Wil je iets kwijt, stuur ons dan een bericht.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket