VGZ-verzekerde neemt liever zorg bij zzp’er af

inkoopbeleid

Bericht geplaatst 20 april 2021 om 13:56

Zorginkoopbeleid wijkverpleging 2022

Zoals elk jaar hebben wij het inkoopbeleid doorgespit van de 4 grote zorgverzekeraars om te achterhalen of een overeenkomst tussen hen en de zelfstandige wijkverpleegkundige mogelijk is. 

Wel of niet-gecontracteerde zorg

VGZ beschrijft in het inkoopbeleid dat een deel van de VGZ-verzekerden liever zorg afneemt bij zzp’ers, bijvoorbeeld omdat die zorg – zo geeft VGZ aan – soms beter aansluit op de behoeften van de cliënt of diens dagschema. Om die reden wil VGZ haar verzekerden graag de mogelijkheid bieden zorg af te nemen van gecontracteerde zzp’ers en biedt zij ook in 2022 een deel van de zzp’ers een ZZP-overeenkomst aan. Echter is te concluderen dat enkel de zzp’er in de wijkverpleging met niveau 4 en 6 in aanmerking komt voor een contract. Ook blijkt uit het inkoopbeleid van zorgverzekeraar Menzis dat deze een deel van de zzp’ers in de wijkverpleging voor 2022 de mogelijkheid tot een overeenkomst biedt. Dit geldt enkel voor zzp’ers die ingeschreven zijn in het BIG-register, met andere woorden uitsluitend voor zzp’ers met minimaal niveau 4.

Net als voorgaande jaren sluit Zilveren Kruis in 2022 géén overeenkomsten met individuele zzp’ers. Zilveren Kruis hanteert namelijk als eis dat sprake moet zijn van een ‘juridische rechtsvorm’, die moet bestaan uit minimaal 2 personen. Zzp’ers kunnen slechts zorg leveren in onderlinge dienstverlening of door zich aan te melden via een platform dat fungeert als samenwerkingsverband. Individuele zzp’ers komen echter niet in aanmerking voor een overeenkomst. Zilveren Kruis hanteert op dit punt dus een ander inkoopbeleid dan verzekeraars als VGZ en Menzis.

Uit het inkoopbeleid van zorgverzekeraar CZ komt naar voren dat er voor de zorgaanbieder altijd een WTZI toelating nodig is. Zzp’ers hebben, zoals bekend, geen Wtzi-toelating nodig en komen daarvoor ook niet in aanmerking. Met deze eis wordt de zelfstandige wijkverpleegkundige dus uitgesloten van gecontracteerde zorg. CZ beschrijft in het inkoopbeleid 2022 dat zij wél overeenkomsten aangaat met zorgcoöperaties. Onder zorgcoöperatie verstaat CZ zzp’ers die zich verenigd hebben in een zorgcoöperatie en die uit naam van de zorgcoöperatie (en dus niet zelfstandig) zorg verlenen. Het gaat dus om een samenwerkingsverband waarbij uitsluitend zzp’ers zijn aangesloten. 

Inkoopeisen aan zzp’ers

Er worden een aantal criteria gesteld aan jou als zelfstandig wijkverpleegkundige om een contract te kunnen verkrijgen met VGZ. Je dient o.a.: 

 • te beschikken over kwalificatieniveau 4 of niveau 6;
 • een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst hebben met een HBO-wijkverpleegkundige die de indicaties stelt, als de zzp’er zelf geen HBO-wijkverpleegkundige is;
 • afspraken te hebben met een of meerdere verpleegkundige(n) als achterwacht;
 • aan minimaal vijf verschillende cliënten zorg te leveren in 2021;
 • niet enkel zorg te leveren aan VGZ-verzekerden;
 • te voldoen aan de wkkgz-eisen én de handreiking voor zzp’ers in de zorg
 • in het bezit zijn van het HKZ-keurmerk of het KiWa-keurmerk. 
 • AGB-code
 • Meten klanttevredenheid
 • Samenwerkingsrelaties
 • Meer eisen vind je terug in het inkoopbeleid. 

Menzis:

Zzp’ers moeten aan een aantal aanvullende criteria voldoen, om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Zo moet de zzp’er:

 • Het BIG-register als verpleegkundige;
 • Een eigen AGB-code hebben;
 • Ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel;
 • Een KiWa keurmerk of HKZ-NEN Keurmerk hebben;
 • Aan kunnen tonen hoe de governance is ingericht;
 • Actief scholingsbeleid
 • Samenwerking met andere zorgaanbieders
 • Verdere eisen vind je terug in het inkoopbeleid.

Cessieverbod

Indien een overeenkomst niet mogelijk is met de zorgverzekeraar staat er vaak een cessieverbod in de polis van de zorgverzekeraar. Hieronder geven we overzichtelijk weer wat dit behelst en wat van belang is om je opdrachtgever/cliënt aan te geven. 

Wat als je geen overeenkomst aangaat als zelfstandige wijkverpleegkundige?

Alle 4 de zorgverzekeraars hanteren een cessieverbod. Zo’n cessieverbod houdt in dat niet-gecontracteerde zorgverleners niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Daarnaast moet voor niet-gecontracteerde zorg ook in 2022 voorafgaand een machtiging worden aangevraagd. En niet te vergeten, cliënten ontvangen een lagere vergoeding.
Bespreek het bovenstaande met je cliënt zodat zij weten wat de financiële gevolgen kunnen zijn voor hen. 

Experiment bekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan een experiment voor een nieuwe manier van bekostiging in de wijkverpleging. Eén van de onderdelen hiervan is dat toegewerkt wordt naar bekostiging van de zorg door middel van zogenoemde ‘cliëntprofielen’, waarmee de zorg meer op maat zou kunnen worden bekostigd. 

In het inkoopbeleid voor 2022 geeft VGZ aan in 2022 alle wijkverpleging nog op de huidige wijze te financieren, en dus nog niet conform het eventuele experiment. Zorgverzekeraar Menzis beschrijft daarentegen dat zij mogelijk met aangepast inkoopbeleid komt, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. CZ geeft aan met de cliëntprofielen te gaan werken zodra de plannen voldoende zijn uitgewerkt. Zilveren Kruis spreekt de verwachting uit dat er in 2022 nog niets gaat veranderen. Wel bestaat de kans dat als de nieuwe bekostiging voldoende verder is uitgewerkt, in 2022 al enkele partijen zullen worden benaderd om mee te werken aan het experiment.

Maximale inzet van onderaannemers

VGZ geeft in het uitgesloten inkoopbeleid verder te kennen dat zorginstellingen maximaal 33% van het aantal FTE zorgverleners mag inzetten als onderaannemer. Met andere woorden: zorgaanbieders moeten de zorg in 2022 voor 2/3e ‘zelf’ leveren. Onder onderaanneming verstaat VGZ óók de inzet van zzp’ers.

Zorginstellingen mogen volgens Zilveren Kruis slechts 33% van de zorg uitbesteden aan zzp’ers en andere onderaannemers. In 2021 was dit nog 50% van de zorg. In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis is nog wel opgenomen dat zorginstellingen met Zilveren Kruis ‘afspraken’ kunnen maken over het percentage onderaannemerschap

CZ stelt in het inkoopbeleid voorwaarden aan het percentage onderaannemers van de gecontracteerde zorginstelling. Zo mag in 2024 nog maar maximaal 50% van de geleverde zorg door zzp’ers worden uitgevoerd. Voor nieuwe zorginstellingen geldt dat percentage zelfs al vanaf 2022.
Menzis zegt niets over de maximale inzet van onderaannemers en lijkt hieraan dan ook geen maxima te verbinden.

Verloop contract aanvraag

VGZ: vanaf 14 mei tot en met 14 juni 2021 kun je je als zzp’er inschrijven. Dit kan door een vragenlijst in te vullen via Vecozo. Vanaf 15 juli tot en met 15 september 2021 beoordeelt VGZ de inschrijvingen en verstuurt VGZ de contractaanbiedingen naar de zzp’ers.

Zzp’ers die in 2021 nog géén overeenkomst met Menzis hadden gesloten, kunnen zich gedurende het gehele lopende jaar 2022 nog inschrijven voor een overeenkomst. Dat kan één keer per jaar; indien de zzp’er niet blijkt te voldoen aan de inkoopvoorwaarden dan kan pas weer voor het volgende contractjaar worden ingeschreven voor een overeenkomst. Zzp’ers  kunnen zich tot 1 augustus 2021 melden, indien zij wensen dat de overeenkomst ingaat per 1 januari 2022. 

Zzp’ers die al een overeenkomst voor 2021 met Menzis hebben, moeten zich opnieuw inschrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst 2022. Dat kan vanaf september 2021.

De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats vanaf 15 september 2021, waarna op 1 november 2021 de inkoop in principe afgerond moet zijn.

Problemen in de praktijk

Het is bekend dat er een groot tekort aan medewerkers in de zorg bestaat, in de wijkverpleging in het bijzonder. Wat SoloPartners betreft is daarom zowel de beperking voor zorginstellingen om zzp’ers in te zetten als het niet aanbieden van overeenkomsten aan individuele zzp’ers, een stap in de verkeerde richting. SoloPartners vraagt zich bovendien sterk af of het, nog los van de omstandigheid dat het ongewenst is, in de praktijk mogelijk zal zijn de inzet van zzp’ers terug te dringen. Het gevaar bestaat dat zzp’ers door dergelijke ontwikkelingen uiteindelijk de zorg de rug toe keren, met uiteindelijk het risico dat cliënten niet meer de zorg kunnen krijgen waar zij behoefte aan hebben. Dat kunnen wij, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, niet gebruiken. Bovendien zou daarmee het risico kunnen ontstaan dat verzekeraars niet meer aan hun zorgplicht kunnen voldoen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 28000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket