Nieuws

Zorg in natura door ZZP-ers per 1-1-2015

dinsdag 9 augustus 2016    Dit artikel delen

Vanaf 1 januari 2015 kunnen zelfstandige zorgverleners (ZZP-ers) zorg in natura verlenen via zorginstellingen, zonder dat sprake is van een dienstbetrekking tussen de zorgverlener en de zorginstelling. BTN en FNV Zelfstandigen hebben tezamen met een aantal zorginstellingen achter de schermen hard gewerkt aan modelovereenkomsten. Op dit moment wordt hier de laatste hand aan gelegd. Op basis van de gesprekken die BTN en FNV Zelfstandigen hierover hebben gevoerd met het ministerie van VWS en de Belastingdienst, is hun verwachting dat zij de modelovereenkomsten eind januari 2015 goedkeuren.

Ze hadden dit traject graag ruim voor aankomende jaarwisseling afgerond. Dat is helaas niet gelukt. Echter, daar is een goede reden voor. Met de modelovereenkomsten wordt niet alleen een dienstbetrekking tussen de zorgverlener en de zorginstelling uitgesloten, het is tevens de bedoeling dat deze zullen gelden als een collectieve Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Bij een juist gebruik van de modelovereenkomsten is het aanvragen en het controleren van een BGL derhalve niet meer nodig. Dit levert een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op voor zowel de zorgverleners als de zorginstellingen. Het is van belang dat de modelovereenkomsten nauwkeurig worden ingericht. Zorgvuldigheid gaat in dit kader boven snelheid.

Uit de Kamerbrief van 10 oktober 2014 blijkt dat het ook in de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wkkgz (beoogd is 1 juli 2015) reeds mogelijk is om als ZZP-er voor een zorginstelling te werken, zonder dat sprake is van een dienstbetrekking tussen de zorgverlener en de zorginstelling. Hierin staat onder meer:
“Met de inwerkingtreding van de Wkkgz wordt de (…) belemmering van de Kwaliteitswet zorginstellingen voor het fiscaal ondernemerschap opgeheven. Dat wil overigens niet zeggen dat dan altijd sprake zal zijn van fiscaal ondernemerschap. De Wkkgz is in ieder geval geen belemmering om als zzp’ers in opdracht van een zorginstelling werkzaam te zijn.
De beoogde inwerkingtreding van de Wkkgz is 1 juli 2015. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wkkgz zullen daarmee in overeenstemming te brengen contracten tussen zorgverleners en zorginstellingen worden gerespecteerd. Dat betekent kort gezegd dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg van zowel de zorginstelling als de zorgverlener contractueel goed wordt geregeld. Onder die omstandigheden kan ook in fiscale zin op de Wkkgz worden geanticipeerd. Op basis van een nieuw contract kunnen zelfstandige zorgverleners dus (weer) aan het werk.”
Met de inwerkingtreding van de Wkkgz worden de fiscale belemmeringen opgeheven om als ZZP-er via thuiszorginstellingen te werken. Het Kabinet geeft aan dat voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wkkgz geanticipeerd kan worden op deze nieuwe wetgeving.

Nu het overleg met de Ministeries van VWS en Financiën en de Belastingdienst nog niet is afgerond, kunnen de (concept) modelovereenkomsten nog niet worden gepubliceerd. Echter, onze verwachting is dat eind januari 2015 de modelovereenkomsten worden goedgekeurd, zodat deze in de praktijk kunnen worden gebruikt. Met de Kamerbrief van 10 oktober 2014 wordt de mogelijkheid gegeven om (ook in de periode voor publicatie van de modelovereenkomsten) contracten te sluiten tussen zorginstellingen en zzp’ers voor het verlenen van zorg in natura (mits uiteraard voldaan wordt aan de elementen van een overeenkomst van opdracht). Dit wordt in een Kabinetsbrief voor het kerstreces richting de Tweede Kamer nogmaals bevestigd.

Voor de volledigheid merken wij op dat de zorgverlener zich fiscaal kwalificeert als ondernemer indien wordt voldaan aan de eisen van het fiscaal ondernemerschap. Een (niet limitatieve) opsomming van deze eisen wordt gegeven op pagina 4 van voornoemde Kamerbrief.

Wij zullen je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Dit artikel delen