Als zzp’er in de zorg begrijp je het belang van Algemene Voorwaarden voeren. Want hiermee weten beide partijen wat je aan elkaar hebt en kunt verwachten. De Algemene Voorwaarden van SoloPartners (versie) 2022 zijn hieronder te downloaden. Hierin lees je je rechten terug als je een lidmaatschap bij ons afsluit.

Lees deze door om onduidelijkheden te voorkomen. Mocht je vragen hebben over de inhoud kan je contact opnemen met onze klantenservice.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Overeenkomst
Artikel 4 Betaling
Artikel 5 Abonnementen
Artikel 6 Leveringstermijnen
Artikel 7 Klachten en retourzendingen
Artikel 8 Uitvoering Diensten
Artikel 9 Persoonsgegevens
Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 11 Garanties en vrijwaring
Artikel 12 Aansprakelijkheid
Artikel 13 Beëindiging
Artikel 14 Overmacht
Artikel 15 Service level agreement
Artikel 16 Diversen

Hoofdstuk 2 Producten Online (Kwaliteitspakket)

De in dit hoofdstuk 2 vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van
hoofdstuk 1 van toepassing in het geval SoloPartners Producten Online levert aan
Afnemer. De bepalingen van hoofdstuk 2 prevaleren in het geval van discrepantie
tussen de bepalingen van hoofdstuk 1 en 2.

Artikel 17 Gebruikersrecht
Artikel 18 Implementatie, nieuwe versies en onderhoud
Artikel 19 Garanties
Artikel 20 Inloggegevens en Gebruikers

Hoofdstuk 3 Klachtenprocedure

Artikel 21 Klachtenregeling

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende aanduidingen in de volgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:

Abonnement
Overeenkomst tot het periodiek leveren van Producten en/of Diensten.

Afnemer
Iedere ondernemer of onderneming, ongeacht de rechtsvorm maar zonder personeel, die als zelfstandig werkend zorgverlener zorg verleent ingevolge de Wlz, Zvw, Wmo of Jeugdwet, en die een Overeenkomst aangaat met SoloPartners.

Content
Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door SoloPartners uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld.

Diensten
Alle door SoloPartners aangeboden Diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen SoloPartners en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – Producten Online en het aanbieden van een Klachtenregeling.

Externe geschilleninstantie
Externe geschilleninstantie conform artikel 18 Wkkgz.

Gebruiker
Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer, die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang en gebruikmaking van Producten Online.

IE-rechten
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.

Inloggegevens
De door SoloPartners verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Afnemer en Gebruikers toegang kunnen krijgen tot Producten Online.

Klacht
Klacht over het handelen van een zorgaanbieder ingevolge Wkkgz, Wmo, Jeugdwet, Wzd of Wvggz.
Indien de Afnemer zorg verleent waarvoor geen wettelijk voorgeschreven klachtenregeling geldt, worden klachten tegen de Afnemer behandeld conform het bepaalde in de Wkkgz.

Klachtenregeling
De behandeling van tegen de Afnemer ingediende Klachten op grond van het reglement Klachtbehandeling van Stichting Klachtenregeling.nl.

Overeenkomst
Elke Overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen SoloPartners en Afnemer met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.

Partijen
SoloPartners en Afnemer.

Producten
Alle door SoloPartners aangeboden zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen SoloPartners en Afnemer.

Producten Online
De door SoloPartners aangeboden Diensten bestaande uit het op afstand voor Afnemer beschikbaar maken van Content.

Schriftelijk
Berichtgeving via e-mail.

SoloPartners
Solo Partners B.V. gevestigd te Oss, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55683622 h.o.d.n. SoloPartners.

Wkkgz
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg op grond waarvan iedere zorgaanbieder, dus ook freelancers en zzp’ers, verplicht zijn om een schriftelijke regeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten, hoofdstuk 3, artikel 13 en verder.

Wlz
Wet langdurige zorg. Op zorg verleend ingevolge deze wet zijn op grond van artikel 1 lid 2 Wkkgz de bepalingen van de Wkkgz van toepassing.

Wvggz
Wet verplichte ggz. Een aanbieder van zorg ingevolge deze wet dient op grond van artikel 10:4 lid 2 een klachtenregeling te hebben.

Wzd
Wet zorg en dwang. Een aanbieder van zorg ingevolge deze wet dient op grond van artikel 52.1 een klachtenregeling te hebben.

Zvw
Zorgverzekeringswet. Op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 1 Wkkgz zijn op zorg verleend op basis van deze wet de bepalingen van de Wkkgz van toepassing.

Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning. Een aanbieder van zorg ingevolge deze wet dient op grond van artikel 3.2 sub a een klachtenregeling te hebben.

Jeugdwet
Een aanbieder van zorg ingevolge deze dient op grond van artikel 4.2.1 een klachtenregeling te hebben.

Zzp’er
Zelfstandig werkend zorgverlener, ongeacht de rechtsvorm maar zonder personeel, die als Afnemer van Solo Partners aangesloten is bij de Klachtenregeling.

Artikel 2 Algemeen

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten, en alle door SoloPartners uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van alle door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren indien ondanks het voorgaande toch (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer van toepassing zijn.

2.2       In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen SoloPartners en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.3       SoloPartners is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van de wijziging gesloten Overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1       Een Overeenkomst komt slechts tot stand door ofwel schriftelijke aanvaarding door SoloPartners van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, ofwel ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen, ofwel door een aanmelding van Afnemer via de website en bevestiging van die aanmelding door SoloPartners per e-mail aan Afnemer.

3.2       Offertes en aanbiedingen van SoloPartners zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van SoloPartners door Afnemer wordt aanvaard, heeft SoloPartners het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

3.3       Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door SoloPartners en Afnemer worden overeengekomen. SoloPartners is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van SoloPartners sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van SoloPartners daartoe aanleiding geven, zal SoloPartners met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

Artikel 4 Betaling

4.1       De door SoloPartners gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2       In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld.

4.3       Betaling van een factuur dient plaats te vinden direct na ontvangst daarvan.

4.4       Alle betalingen door Afnemer aan SoloPartners worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

4.5       De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag en tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten op de voet van de Wet Incassokosten.

4.6       Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door SoloPartners.

4.7       SoloPartners mag de prijzen voor Diensten en/of Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

Artikel 5 Abonnementen

5.1       Tenzij anders overeengekomen, hebben Abonnementen een looptijd van twaalf (12) maanden.

5.2       Een Abonnement kan op ieder gewenst moment ingaan.

5.3       Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 5.1 wordt het Abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste één (1) maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt.

5.4       De prijzen voor Abonnementen worden door SoloPartners vooraf op jaarbasis bij Afnemer in rekening gebracht.

5.5       Afnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per jaar, voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode, het pakket te downgraden. Nadat de aanvraag voor de wijziging is ontvangen en een eventuele betaling is voldaan, duurt het maximaal een week om de wijziging te realiseren.

5.6       Afnemer kan op elk gewenst moment het pakket upgraden. Vanaf het moment dat de upgrade ingaat, wordt de abonnementsperiode direct voor de duur van één jaar verlengd. Nadat de aanvraag voor de wijziging is ontvangen en een eventuele betaling is voldaan, duurt het maximaal een week om de wijziging te realiseren.

Artikel 6 Leveringstermijnen

6.1       Alle door SoloPartners genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. SoloPartners spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

6.2       SoloPartners is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 7 . Klachten en retourzendingen

7.1       Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten aan SoloPartners kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens SoloPartners ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.

7.2       Afnemer kan binnen veertien (14) dagen na levering van Producten, met uitzondering van Producten die op basis van een Abonnement worden geleverd, het Product retourneren aan SoloPartners. In het geval Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dit retourrecht slechts in geval het Product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen. De volledige verkoopprijs zal door SoloPartners binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het geretourneerde Product aan Afnemer worden terugbetaald.

7.3      Toegangskaarten voor congressen, bijeenkomsten, workshops etc. worden niet terug genomen. Annuleren is niet mogelijk. Kaarten mogen overgedragen worden aan anderen maar alleen als daarvan melding wordt gemaakt aan SoloPartners op . Kaartcontrole gebeurt op naam. Met een kaart die niet op de juiste naam staat, krijg je geen toegang.

Artikel 8 Uitvoering diensten

8.1       SoloPartners voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

8.2       In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van SoloPartners die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1       De mogelijkheid bestaat dat SoloPartners in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de AVG van Afnemer verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.2       SoloPartners zal conform de AVG handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. SoloPartners zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:

9.2.1    Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;

9.2.2    Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;

9.2.3    Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;

9.2.4    Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten);

9.2.5    Werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de persoonsgegevens.

9.3       SoloPartners zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie.

9.4       SoloPartners zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Afnemer uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten. SoloPartners zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Afnemer geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

9.5       Voor zover SoloPartners derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als SoloPartners.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1     Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij SoloPartners en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

10.2     Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

10.3     Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

10.4     SoloPartners doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

10.5     In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van SoloPartners, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens SoloPartners toe.

10.6     In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SoloPartners geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van SoloPartners een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt SoloPartners zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SoloPartners wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 11 Garanties & vrijwaring

11.1     Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

11.2     Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:

11.2.1  op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van SoloPartners of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

11.2.2  in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of

11.2.3  in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

11.3     Afnemer vrijwaart SoloPartners tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1     SoloPartners is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

12.2     De totale aansprakelijkheid van SoloPartners wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan SoloPartners is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van SoloPartners onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan één miljoen euro (€ 1.000.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor SoloPartners gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van SoloPartners.

12.3     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

Iedere aansprakelijkheid van SoloPartners voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 12.3.

12.4     Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van SoloPartners voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SoloPartners zelf.

12.5     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan SoloPartners een redelijke termijn tot herstel wordt geboden (ingebrekestelling). Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 13 Beëindiging

13.1     Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.

13.2     Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

13.3     Zowel SoloPartners als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per e-mail waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

13.4     SoloPartners is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

13.5     In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij SoloPartners ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SoloPartners vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen SoloPartners al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.6     Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 14 Overmacht

14.1     Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van SoloPartners wordt onder meer verstaan:

14.1.1  Overmacht van SoloPartners;

14.1.2  Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen die door de afnemer aan SoloPartners zijn voorgeschreven;

14.1.3  Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door afnemer aan SoloPartners is voorgeschreven;

14.1.4  Overheidsmaatregelen;

14.1.5  Elektriciteitsstoring;

14.1.6  Storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten;

14.1.7  Oorlog;

14.1.8  Algemene vervoersproblemen;

14.2     Indien een overmacht situatie langer dan 60 dagen duurt, heeft ieder der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15 Service level agreement

15.1     Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service level agreement) worden steeds schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Afnemer zal SoloPartners steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

15.2     Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wel de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat het vooraf door SoloPartners aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Leverancier zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs zal de door SoloPartners gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 16 Diversen

16.1     Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2     Geschillen tussen SoloPartners en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.

16.3     In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. SoloPartners zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

16.4     SoloPartners is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

16.5     De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij SoloPartners hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. SoloPartners zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

16.6     SoloPartners kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

16.7     Indien SoloPartners op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Artikel 17 Gebruiksrecht

17.1     Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product Online geldende vergoeding, verleent SoloPartners Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sub-licentieerbare recht de Producten Online en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van SoloPartners:

17.1.1  op afstand toegang te krijgen tot de Producten Online en de daarin opgenomen Content;

17.1.2  de Content uit het Product Online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;

17.1.3  niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;

17.1.4  bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit het Product Online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

17.2     De Producten Online mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Verveelvoudiging, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of verdere verspreiding van de modeldocumenten, in enige vorm of op enige wijze, behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van SoloPartners.

17.3     Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Producten Online niet wijzigen, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

17.4     Afnemer zal aan SoloPartners en door SoloPartners aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar het Product Online zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.

17.5     Afnemer krijgt tevens toegang tot alle documenten die ingevolge de Wkkgz, de Wmo en de Jeugdwet door de afnemer dienen te worden verstrekt aan zijn cliënten.

Artikel 18 Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

18.1     Afnemer gaat ermee akkoord dat hij SoloPartners alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die SoloPartners nodig heeft om de toegang tot Producten Online naar behoren te kunnen verlenen.

18.2     Tenzij anders overeengekomen, kan SoloPartners Producten Online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van SoloPartners noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. SoloPartners doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Producten Online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Producten Online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Producten Online moet worden beperkt, bericht SoloPartners Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 19 Garanties

19.1     Afnemer dient steeds zelf na te gaan of de modeldocumenten op de eigen situatie van toepassing zijn. De modeldocumenten zijn opgesteld ten behoeve van de situatie, waarvan SoloPartners meent dat deze in de praktijk meest voorkomend is. Afnemer dient zelf de eigen situatie te beoordelen. Dat betekent ook dat SoloPartners, hoewel de modeldocumenten zorgvuldig zijn opgesteld, iedere aansprakelijkheid afwijst die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de modeldocumenten. De Afnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud van de modeldocumenten. Aan de modeldocumenten kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

19.2     SoloPartners is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. SoloPartners is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

19.3     Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door SoloPartners verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.

Artikel 20 Inloggegevens en gebruikers

20.1     Om gebruik te kunnen maken van Producten Online heeft Afnemer Inloggegevens nodig.

20.2     Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer SoloPartners daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt SoloPartners schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

20.3     Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van Producten Online door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.

Artikel 21 Klachtenregeling

21.1     Met een abonnement bij SoloPartners voldoet de zzp’er aan de wettelijke verplichting om een schriftelijke klachtenregeling te hebben.

21.2     Een abonnement van SoloPartners geeft een Afnemer een persoonlijke, niet overdraagbare en niet voor derden inzetbare aansluiting bij Stichting Klachtenregeling.nl.

21.3     Enkel Klachten en Geschillen die zijn ontstaan nadat de zzp’er aan alle financiële verplichtingen jegens SoloPartners heeft voldaan, komen voor behandeling ingevolge de aansluiting van zzp’er in aanmerking. Klachten en Geschillen die zijn ontstaan voor volledige betaling door de zzp’er worden niet via Solo Partners in behandeling gegeven aan Stichting Klachtenregeling.nl, onverminderd het recht van SoloPartners om op grond van artikel 4.5 van deze Algemene Voorwaarden tot invordering van het onbetaald gelaten bedrag of de onbetaald gelaten bedragen over te gaan.

21.4     Klachten die worden ingediend nadat de aansluiting van een Afnemer bij Stichting Klachtenregeling.nl is beëindigd, worden door SoloPartners niet in behandeling gegeven bij Stichting Klachtenregeling.nl., ongeacht op welke periode ze betrekking hebben.

21.5     De klachtenreglementen van de Stichting Klachtenregeling.nl voldoen aan de Wkkgz, de uitvoeringsregeling Wkkgz, de Wmo, de Jeugdwet, de Wzd en de Wvggz.

21.6     SoloPartners beschikt voorts over een Externe geschilleninstantie die zorg draagt voor de behandeling van klachten over het handelen van de zzp’er. Indien de klant de klacht aan de Externe geschilleninstantie voorlegt omdat de klant niet tevreden is met de wijze waarop zzp’er in eerste instantie de klacht heeft behandeld, zal de Externe geschilleninstantie de klacht direct in behandeling nemen. Indien de klant direct een klacht indient bij de Externe geschilleninstantie, zal eerst beoordeeld worden of klachtbehandeling door de zzp’er zelf achterwege kan blijven. De kosten voor het in behandeling nemen van een geschil komen voor rekening van SoloPartners

21.7     Klachten- en geschillenbehandeling vindt plaats op basis van de reglementen van Stichting Klachtenregeling.nl zoals dat op enig moment luidt.

21.8     Na afsluiten van het abonnement ontvangt de afnemer een lidmaatschapsnummer en een certificaat waarmee het voldoen aan de wettelijke verplichting kan worden aangetoond.

21.9     Op de content met betrekking tot de klachtenregeling waartoe afnemer toegang krijgt, zijn de bepalingen van hoofdstuk 2 eveneens van toepassing.

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket