elektronisch gegevens uitwisselen

Laatste update 29 maart 2022 om 08:50

Het uitwisselen van gegevens in de zorg is belangrijk om goede zorg te (blijven) verlenen. Het overdragen van gegevens geeft inzicht in het ziektebeeld van cliënten. Het afstemmen van (vervolg)zorg kan hierdoor sneller en adequater. Bovendien zorgt het uitwisselen van gegevens ervoor dat de cliënt niet telkens opnieuw moet vertellen wat er aan de hand is. Wanneer de overdracht tussen zorgverleners veilig en goed gebeurt, komt dit de zorg ten goede.

Afgelopen jaren is het elektronisch uitwisselen van gegevens toegenomen. Het elektronisch delen van gegevens kan heel snel zodat de (nieuwe) zorgverlener direct is geïnformeerd. Hierbij is het belangrijk dat dit veilig gebeurt en dat de privacy van cliënten dus is gewaarborgd. Er zijn verschillende (toekomstige) wetten waarin de manier waarop zorgverleners hiermee om moeten gaan is vastgelegd. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is er één van. In dit artikel geven we ook meer informatie over het wetsvoorstel welke betrekking heeft op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Wabvpz

Deels op 1 juli 2017 en deels op 1 juli 2020 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Bepalingen van deze wet zijn vastgelegd in de Wabvpz (voorheen de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg).

De Wabvpz geeft de cliënt zekerheid bij het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverlener en cliënt. Zo heeft de cliënt ook recht op elektronische inzage in het dossier en op een elektronisch afschrift daarvan. De cliënt mag zelf bepalen hoe een verzoek om elektronische inzage of afschrift wordt gedaan. Als zorgverlener mag je hiervoor geen kosten in rekening brengen aan de cliënt.

Elektronische inzage betekent echter niet dat inzage persé online (via internet of via een cliëntenportaal) moet worden gegeven. Dit geldt ook voor het elektronisch afschrift. Het cliëntendossier kan bijvoorbeeld via jouw computer worden ingezien terwijl een afschrift in beveiligde vorm via een usb-stick persoonlijk overhandigd kan worden aan de cliënt.

Op grond van de Wabvpz heeft de cliënt er recht op te weten wie op welk moment tot welke informatie in het cliëntendossier toegang had. Het betekent voor jou dat je vastlegt wie welke gegevens wanneer heeft ingezien.

In de Wabvpz is vastgelegd dat een cliënt nadrukkelijk toestemming moet geven voor het elektronisch uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Dit geldt alleen als op dat moment onbekend is wie daadwerkelijk toegang krijgt tot de gegevens van de cliënt. Deze toestemming kunnen ze te allen tijde aanpassen of intrekken.

Er wordt nog onderzoek gedaan of, en zo ja, hoe toestemming van de cliënt gespecifieerd moet worden. Welke gegevens mogen met welke zorgverleners gedeeld worden?

Meer informatie over de Wabvpz vind je in deze factsheet.

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Een andere (aanstaande) wet is de Wegiz.

Om ervoor te zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar is, wenst Van Ark (bestaande) gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de toekomst volledig elektronisch te laten verlopen. Bovendien zorgt elektronische uitwisseling ervoor dat cliënten hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren, aldus Van Ark.
Het is de bedoeling dat verschillende (uitsluitend gecertificeerde) ICT-systemen met elkaar gaan communiceren en dat zorgaanbieders tegen een acceptabele prijs toegang hebben tot een dergelijk systeem. Veiligheid en privacy zijn aandachtspunten waaraan Van Ark geen concessies doet.

Via de Wegiz vormen ze hiervoor een wettelijk kader. De Wegiz zal het elektronisch uitwisselen van gegevens verplicht gaan stellen en zal ervoor gaan zorgen dat zorgaanbieders op eenduidige wijze gegevens uitwisselen. Het is een kaderwet: via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) leggen ze nadere invulling vast.

Begin mei 2021, is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Zij wenste dit voor het zomerreces van 2021 te behandelen echter is dit niet gelukt door de langlopende kabinetsformatie.
In de Meerjarenagenda Wegiz is te zien hoe het Ministerie van VWS de verplichting elektronische uitwisseling stap voor stap wil doorvoeren.

Vinden er wijzigingen plaats dan passen wij dit artikel aan.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket