toetsingskaders

Bericht update 22 maart 2022 om 15:43

Om te bepalen of een zorgaanbieder zorg levert die aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet, voert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controles uit. Voor deze controles gebruikt de IGJ verschillende toetsingskaders. In dit artikel geven we je meer informatie over deze toetsingskaders. Als je weet waarop de IGJ let wanneer zij komen controleren, kun jij ervoor zorgen dat je aan die eisen voldoet. Zo houd je zelf de regie over jouw zorg.

Wat is een toetsingskader?

Een toetsingskader is een kader dat normen en bijbehorende beoordelingscriteria bevat. Met het vaststellen van deze criteria wordt de kwaliteit van de geleverde zorg beter meetbaar en meer inzichtelijk.

De IGJ toetst aan de hand van het toetsingskader of een zorgaanbieder de juiste voorwaarden heeft gecreëerd om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren. Daarmee draagt het toetsingskader dus bij aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Een toetsingskader wordt gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen.

Verschillende toetsingskaders

De IGJ werkt met verschillende toetsingskaders. De toetsingskaders per zorgsector zijn te vinden via deze link. Je vindt hier bijvoorbeeld een toetsingskader jeugd en een toetsingskader voor de verpleeghuiszorg. Het kan zijn dat meerdere kaders op jouw zorgverlening van toepassing zijn. Een voorbeeld is de startende wijkverpleegkundige voor wie het toetsingskader van de wijkverpleging en het toetsingskader nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging geldt.

Toetsingskader nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging

Het toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging is in februari 2022 gepubliceerd. In dit toetsingskader wordt ook de cliënt centraal gesteld. Daarnaast zet men in op de deskundigheid van de zorgverlener. Tot slot stuurt het kader op kwaliteit en veiligheid.

Voor sommige sectoren is (nog) geen toetsingskader opgesteld. Dit geldt onder andere voor alternatieve behandelaars. De IGJ heeft er in die gevallen voor gekozen het toezicht op hun website toe te lichten. Er zijn ook toetsingskaders voor specifieke wetten zoals het toetsingskader Wet zorg en dwang.

Rol IGJ

Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg is in handen van de IGJ. Zij controleren of de wet- en regelgeving en de veldnormen worden nageleefd. Hun toezicht is gebaseerd op een aantal wetten. Daarnaast maken zij gebruik van de afspraken over de definitie van goede zorg zoals deze in veldnormen worden vastgelegd. Het toezicht wordt uitgevoerd aan de hand van het betreffende toetsingskader.

Werkwijze IGJ

De IGJ ontvangt en verzamelt informatie over zorgaanbieders en –bedrijven. Denk bijvoorbeeld de meldingen van calamiteiten en incidenten die zijn ontvangen aan. Deze informatie brengt de mogelijke risico’s op zorg van onvoldoende kwaliteit in kaart. De risico’s zijn ingedeeld naar thema’s (ook te vinden op hun website). Wanneer hier aanleiding voor is, brengt de IGJ een bezoek aan de zorgaanbieder om na te gaan of hetgeen uit de informatie naar voren is gekomen, daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk.

Wanneer de IGJ constateert dat de zorg van onvoldoende kwaliteit is of dat er een grote kans is op (vermijdbare) schade dan treden zij op. Zij hebben op dat moment de mogelijkheid om maatregelen te nemen. Hierbij geldt dat hoe groter het risico voor de cliënt, hoe zwaarder de opgelegde maatregel. Een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden, vind je via deze link.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van IGJ en lees je ook in dit artikel op onze website.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 25000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket