Toetsingskaders in de zorg

veilig werken

Laatste update 9 juni 2023 om 14:57

Om te bepalen of een zorgaanbieder zorg levert die aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet, voert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controles uit. Voor deze controles gebruikt de IGJ verschillende toetsingskaders. In dit artikel geven we je meer informatie over deze toetsingskaders. Als je weet waarop de IGJ let wanneer zij komen controleren, kun jij ervoor zorgen dat je aan die eisen voldoet. Zo houd je zelf de regie over jouw zorg.

Wat is een toetsingskader?

Een toetsingskader is een kader dat normen en bijbehorende beoordelingscriteria bevat. Met het vaststellen van deze criteria wordt de kwaliteit van de geleverde zorg beter meetbaar en meer inzichtelijk.

De IGJ toetst aan de hand van het toetsingskader of een zorgaanbieder de juiste voorwaarden heeft gecreëerd om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren. Daarmee draagt het toetsingskader dus bij aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Een toetsingskader wordt gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen.

Verschillende toetsingskaders

De IGJ werkt met verschillende toetsingskaders. De toetsingskaders per zorgsector zijn te vinden via deze link. Je vindt hier bijvoorbeeld een toetsingskader jeugd en een toetsingskader voor de verpleeghuiszorg. Het kan zijn dat meerdere kaders op jouw zorgverlening van toepassing zijn. Een voorbeeld is de startende wijkverpleegkundige voor wie het toetsingskader van de wijkverpleging en het toetsingskader nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging geldt. We lichten hier kort een aantal kaders toe.

Toetsingskader Wijkverpleging

Het nieuwe toetsingskader voor de Wijkverpleging  is in december 2021 gepubliceerd. De IGJ gebruikt in dit kader vijf bepalende thema’s als uitgangspunt. Het centraal stellen van de cliënt, het bieden van integrale zorg, het bieden van veilige zorg thuis, de professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en het sturen op kwaliteit.

Toetsingskader nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging

Het toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging is in februari 2022 gepubliceerd. In dit toetsingskader wordt ook de cliënt centraal gesteld. Daarnaast zet men in op de deskundigheid van de zorgverlener. Tot slot stuurt het kader op kwaliteit en veiligheid.

Verkort toetsingskader wijkverpleging

De IGJ heeft sinds april dit jaar de mogelijkheid om voor aanbieders met minder dan 50 cliënten in de wijkverpleging het verkort toetsingskader wijkverpleging te gebruiken. In plaats van vijf is dit kader opgebouwd rond drie thema’s: centraal stellen van de cliënt, deskundigheid van de zorgverlener en de sturing op kwaliteit en veiligheid.

JIJ-kader

Wanneer je jeughulp verleent, toetst de IGJ jouw kwaliteit en veiligheid overwergend aan de hand van het JIJ-kader. Er is ook een JIJ-kader voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Dit zijn aanbieders die tot maximaal 1,5 jaar eerder zijn gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp.

Alternatieve behandelaars en specifieke toetsingskaders

Voor sommige sectoren is (nog) geen toetsingskader opgesteld. Dit geldt onder andere voor alternatieve behandelaars. De IGJ heeft er in die gevallen voor gekozen het toezicht op hun website toe te lichten. Er zijn ook toetsingskaders voor specifieke wetten zoals het toetsingskader Wet zorg en dwang.

Rol IGJ

et toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg is in handen van de IGJ. Zij controleert of de wet- en regelgeving en de veldnormen worden nageleefd. Hun toezicht is gebaseerd op een aantal wetten. Daarnaast maken zij gebruik van de afspraken over de definitie van goede zorg zoals deze in veldnormen worden vastgelegd. Het toezicht wordt uitgevoerd aan de hand van het betreffende toetsingskader.

Werkwijze IGJ

De IGJ ontvangt en verzamelt informatie over zorgaanbieders en –bedrijven. Denk bijvoorbeeld de meldingen van calamiteiten en incidenten die zijn ontvangen aan. Deze informatie brengt de mogelijke risico’s op zorg van onvoldoende kwaliteit in kaart. De risico’s zijn ingedeeld naar thema’s (te vinden op hun website).

Wanneer hier aanleiding voor is, brengt de IGJ een bezoek aan de zorgaanbieder om na te gaan of hetgeen uit de informatie naar voren is gekomen, daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk. Aan de hand van een gesprek met jou als zorgaanbieder worden eventuele verbeterpunten in kaart gebracht en afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen.

Als de IGJ constateert dat de zorg van onvoldoende kwaliteit is of dat er een grote kans is op (vermijdbare) schade dan treden zij op. Zij hebben op dat moment de mogelijkheid om maatregelen te nemen. Hierbij geldt dat hoe groter het risico voor de cliënt, hoe zwaarder de opgelegde maatregel. Een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden, vind je via deze link.

Na het uitgevoerde toezicht wordt van de bevindingen een rapport opgesteld en gepubliceerd via hun website. Om een goed beeld te krijgen van hun werkwijze zou je dit rapport van een toezicht bij een psychologenpraktijk kunnen doornemen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van IGJ en lees je ook in dit artikel op onze website.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket