Wat kan een AGB code of registratie voor jou betekenen?

Laatste update 30 mei 2022 om 12:18

Een AGB-code heb je onder andere nodig om als zelfstandig zorgaanbieder geleverde zorg rechtstreeks te kunnen declareren. Met deze code identificeer jij jezelf als zorgaanbieder. In dit artikel geven we je informatie over de AGB-code en het –register.

Identificatie bij zorgfinanciers

In Nederland kun je als zorgaanbieder alleen deelnemen aan administratieve processen van zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeentes (financiers) als je je kunt identificeren met een AGB-code (AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer). Zzp’ers in de zorg moeten zich kunnen identificeren met twee AGB-codes, een persoonlijke (zorgverleners)code en een ondernemingscode.

Van deelname aan administratieve processen is al snel sprake. Het declareren van geleverde zorg en het afsluiten van contracten vallen hier bijvoorbeeld onder.

Alle zorg die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW) kun je alleen declareren wanneer je in het bezit bent van de juiste AGB-codes. Dit geldt voor gecontracteerde zorg, niet-gecontracteerde zorg en zorg via een persoonsgebonden budget (hierna pgb). Het maakt daarbij niet uit of de zorg door jou (gecontracteerde zorg) of door de cliënt (niet-gecontracteerde zorg en pgb-zorg) wordt gedeclareerd bij de financier.

Jouw unieke AGB-codes zijn domeinoverstijgend. Je kunt ze voor identificatie gebruiken binnen zowel de Zvw, Wlz, Wmo en de JW.

Zorg verlenen als zzp’er zónder AGB-code

Particuliere cliënten
Verleen je uitsluitend zorg aan particuliere cliënten, dan heb je geen AGB-code nodig. Je declareert jouw zorg dan tenslotte niet bij een van de financiers.

Voorbeeld:
Je begeleidt een cliënt drie dagen per week met zijn dagelijkse bezigheden zodat hij zelfstandig kan blijven wonen en de mantelzorgers worden ontlast. Jij stuurt een factuur aan jouw cliënt, deze betaalt de zorg zelf en declareert deze niet bij een van de financiers.

Zorgverlening in opdracht van een (thuis)zorginstelling
Verleen je uitsluitend zorg in opdracht van een (thuis)zorginstelling, dan heb je geen eigen AGB-code nodig. De (thuis)zorginstelling neemt dan deel aan de administratieve processen van de financiers en gebruikt hiervoor hun AGB-code.

Voorbeeld:
Je wordt als zzp’er ingehuurd door verpleeghuis X. Jij levert de zorg námens verpleeghuis X, stuurt hiervoor een factuur aan het verpleeghuis terwijl het verpleeghuis jou vervolgens betaalt. Verpleeghuis X declareert met hun AGB-code de geleverde zorg bij het zorgkantoor.

Let op: in sommige sectoren moet de zorgaanbieder op grond van regelgeving verplicht vastleggen welke zorgverlener de zorg daadwerkelijk geleverd heeft. Dit doen zij aan de hand van de AGB-code van de desbetreffende zorgverlener. Je hebt op dat moment dus wel een persoonlijke AGB-code nodig. Dit geldt onder andere voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (zoals te lezen in de regeling). Daarnaast zijn er (thuis)zorginstellingeng die ervoor kiezen AGB-codes vast te leggen van zorgverleners die de zorg hebben verleend. Ook dan heb je dus een persoonlijke AGB-code nodig.

AGB-register

AGB-codes worden geregistreerd in het AGB-register, een landelijk identificatieregister in de zorg. Informatie uit dit register wordt gebruikt voor zorgzoekers en –vinders waar cliënten (verzekerden) gebruik van maken. Daarnaast geeft het register financiers en overheid inzage in het zorginkoopproces.

Het AGB-register wordt beheerd door Vektis en is gekoppeld aan andere registers waaronder de Kamer van Koophandel (KVK) en het BIG-register. Wijzigt er iets in een van de andere registers dan kan dit invloed hebben op jouw AGB-codes. Is bijvoorbeeld jouw BIG-registratie verlopen dan heeft dit gevolgen voor de geldigheid van je AGB-codes.

Het AGB-register maakt onderscheid in zorgverleners (persoon die bevoegd is de behandeling uit te voeren), ondernemingen (juridische entiteit waar de zorgverlener werkzaam is) en vestigingen (locatie van de onderneming waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend). Daarom heb je als zzp’er een persoonlijke (zorgverleners) code en een ondernemingscode nodig. Je bent namelijk én de zorgverlener én de onderneming.

Aanvragen AGB-codes

Jouw AGB-codes vraag je aan via de website van Vektis. Je kunt beide AGB-codes tegelijk aanvragen via dit formulier (voor de ondernemingscode heb je een KVK-nummer nodig).

Vektis geeft de AGB-codes uit wanneer je als zorgverlener aan de juiste criteria voldoet. Voor zzp’ers in de wijkverpleging wordt bijvoorbeeld onder andere het Kiwa keurmerk als criterium gesteld. In het aanvraagformulier worden alle criteria vermeld aan de hand van hetgeen jij invult.

AGB-code van de zorgverlener die de indicatie stelt

Schakel je een indicatiesteller in, dan verplicht Zorgverzekeraars Nederland (ZN) jou in het AGB-register vast te leggen welke indicatiesteller de zorg indiceert en daar toezicht op houdt. Uitzondering hierop is PGB-zorg, dan vervalt deze verplichting.

Voor het doorgeven van de relatie met de indicatiesteller gebruik je het formulier op de website. De indicatiesteller ontvangt vervolgens de aanvraag per e-mail en dient deze goed te keuren. Na goedkeuring wordt de relatie in het AGB-register opgenomen.

Specifieke AGB-codes

Wet BIG
Zorgverleners die op grond van de wet BIG een BIG-registratie nodig hebben, kunnen alleen een AGB-code aanvragen met een actuele BIG-registratie. Zorgverleners die wel onder de wet BIG vallen maar zich niet of alleen tijdelijk kunnen registreren, moeten voor het aanvragen van een AGB-code geregistreerd zijn in een (kwaliteits)register van een branche- of beroepsorganisatie.

PGB-zorg
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 die PGB-zorg verlenen, kunnen onder hun bestaande AGB-code een extra kwalificatie aan (via aanvraag@agbcode.nl). Zonder niveau 4 of 5 diploma is een aparte AGB-code nodig. Deze aparte AGB-code wordt alleen verstrekt aan ondernemingen met de juiste SBI-code (beginnend met 86, 87, 88).

Declareren en aanvragen machtigingen via Vecozo

Het aanvragen van machtigingen en het zelfstandig declareren bij zorgverzekeraars en –kantoren verloopt via VECOZO (Veilige Communicatie Zorg). Dit is een portaal waar berichten tussen zorgaanbieders met zorgverzekeraars en –kantoren worden uitgewisseld. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een VECOZO-certificaat nodig. Dit certificaat kan alleen aangevraagd worden als je in bezit bent van de juiste AGB-codes.

Meer informatie

Vektis maakte een gids voor startende zorgverleners. Deze gids geeft informatie over (het aanvraagproces van) AGB-codes. We gebruikten o.a. deze gids als bron voor de informatie in dit artikel. Op hun website is ook een lijst met veel gestelde vragen te vinden.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket