Wat is de geschiedenis van de Wkkgz

De Wkkgz, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, is via een tussenstap voortgekomen uit de Kwaliteitswet zorginstellingen, een klein deel van de Wet BIG (voor wat de individuele beroepsbeoefenaren treft) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De tussenstap was het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Dit wetsvoorstel is na forse kritiek door de regering weer ingetrokken.

Een van de grootste verschillen met de oude zorgwetten is de reikwijdte. Onder de Wkkgz vallen alle zorgaanbieders. Dit geldt zowel voor instellingen als voor solistisch werkende zorgverleners. Zij verlenen zorg als omschreven in de Zorgverzekeringswet en/of Wlz. Maar de wet geldt ook voor solistisch werkende niet geregistreerde zorgverleners die andere zorg verlenen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Daarmee worden grote groepen zorgaanbieders, die voorheen buiten de werkingssfeer van reeds bestaande wetten vielen, opgenomen binnen de Wkkgz.

Bepalend is, aldus de minister, dat degene die zorg verleent op grond van de Wkkgz zich op grond van artikel 12 van de Wkkgz moet inschrijven in een register van zorg en daarmee zou de reikwijdte van de wet tevens afgebakend zijn.

Wat houdt de Wkkgz in

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, richt zich op kwalitatief goede zorg, en stroomlijning en vereenvoudiging van de afhandeling van klachten en geschillen. We gaan hier wat dieper op in.

Kwaliteit

Binnen het kwaliteitsgedeelte van de Wkkgz moet je denken aan 8 kwaliteitseisen.

 1. Professionele standaarden: je onderschrijft de beroepscode van jouw beroepsgroep en handelt hier naar.
 2. Apparatuur: je zorgt dat je apparatuur goed en regelmatig onderhouden wordt en veilig is.
 3. Vergewisplicht: je moet je ervan vergewissen dat al je personeel zich nu en in het verleden goed heeft gedragen. Dat kan door middel van het verlangen van een VOG bij aanstelling.
 4. Melding disfunctioneren: moet je iemand ontslaan vanwege disfunctioneren, dan ben je verplicht dit te melden bij het IGJ.
 5. Informatieplicht incidenten: heeft er een incident plaatsgevonden met mogelijk merkbare gevolgen, dan moet de cliënt zo spoedig mogelijk hierover ingelicht worden. In het cliëntendossier moet vermelding gemaakt worden over de aard, toedracht en tijdstip van het incident en de namen van de betrokken zorgverlener.
 6. Calamiteiten en geweld: de praktijkhouder is verantwoordelijk voor melding aan het IGZ van alle vormen van geweld door zorgverleners of medecliënten. Dit geldt tevens voor calamiteiten.
 7. Keuze informatie: voldoende informatie verstrekken aan cliënt over de mogelijk te verlenen zorg, de kwaliteit daarvan, de werkzaamheid daarvan, de kosten en de ervaring van overige cliënten met deze zorg. Zodat de cliënt goed gefundeerde keuzes kan maken.
 8. VIM procedure: een Veilig Incident Melden procedure instellen. Doel is leren van incidenten en zorgen dat ze in de toekomst niet meer voor kunnen doen. Veilig betekent dat melders zich ongehinderd moeten kunnen voelen om de melding te kunnen doen.

Klachten

Volgens de Wkkgz ben je als huisarts verplicht een klachtenregeling op orde te hebben. In deze klachtenregeling heb je een klachtenprocedure opgenomen. Hierin staat hoe je met klachten en geschillen omgaat. Deze procedure moet duidelijk zijn voor je medewerkers, maar ook voor de cliënten. Enkele vragen die in deze klachtenregeling beantwoord moeten worden zijn: De cliënt is niet tevreden over de zorgverlening of benadering van de zorgverlener. Hoe signaleer je de eerste signalen van ongenoegen en ga je er als professionele zorgverlener mee om. Als er samen niet uitgekomen wordt, dan kan de cliënt doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris.  Het moet voor de cliënt duidelijk zijn dat deze mogelijkheid er is en hoe hij er gebruik van kan maken. Verder moet de cliënt weten wat de klachtenfunctionaris voor hem kan betekenen en dat er geen kosten aan verbonden zijn.

Geschillen

Indien bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klachtenfunctionaris de cliënt begeleiden met de gang naar de geschilleninstantie. In de klachtenregeling moet ook opgenomen zijn dat de cliënt recht heeft om naar de geschilleninstantie toe te stappen. Welke mogelijke kosten daaraan verbonden zijn en wat de mogelijke resultaten kunnen zijn.

Wat betekent de Wkkgz voor mij als huisarts of praktijkhouder?

Hierboven hebben we uitgelegd wat de Wkkgz concreet inhoudt. Als huisarts, c.q. praktijkhouder, moet je hieraan voldoen. Je zorgt dat de kwaliteitseisen op orde zijn en dat je de beschikking hebt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Tevens ben je aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Wat betekent de Wkkgz voor mij als waarnemer

Over het algemeen geldt dat je als zelfstandige waarnemende huisarts je voegt naar de procedures zoals deze gelden in de praktijk waar je werkt. Dus de klachtenprocedure, de VIM-procedure, de calamiteitenmelding bij de IGJ en de meldcode kindermishandeling. Dit geldt voor veel praktijken, maar niet voor alle. In de overeenkomst van opdracht staat dit over het algemeen aangegeven. Is dit niet het geval, vraag hier dan uitdrukkelijk naar.

Incidenten overzicht voor waarnemende huisartsen

Hou een overzicht bij van de incidenten die betrekking hebben op je handelen of nalaten van handelen. Buiten dat het belangrijk is om zelf een overzicht te hebben van de incidenten, zal een waarneemovereenkomst vaak de clausule bevatten dat je de incidentenprocedure van de praktijk zult moeten volgen.

Klachten overzicht voor waarnemende huisartsen

Bewaar een overzicht van alle klachten die cliënten tegen je hebben ingediend. Deze overzichten moeten 5 jaar bewaard worden. Deze incidenten- en klachtenoverzichten kunnen helpen bij het reflecteren op je handelen. Een vereiste volgens de Wkkgz.

Geschilleninstantie voor de waarnemende huisarts

Als waarnemende huisarts ben je een zelfstandige ondernemer. Als zodanig dien je dan ook zelfstandig aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Dit om eventuele claims niet ten laste te laten komen van de praktijk waar je werkt. Ben je niet aangesloten bij een geschilleninstantie? Overweeg dan een lidmaatschap bij SoloPartners. Zodat je de Wkkgz eisen op orde hebt.

Gedetacheerd personeel in dienst in je huisartsenpraktijk?

Dit personeel valt onder jouw klachten- en geschillenregeling. En heeft zich te houden aan de procedures zoals opgesteld binnen de praktijk.

Ik ben als huisarts in vaste dienst, geldt de Wkkgz voor mij ook?

Je hoeft je niet zelfstandig aan te melden bij een landelijke geschilleninstantie. En je valt onder de klachten- en geschillenregeling van de praktijk. Je moet je wel houden aan de procedures zoals opgesteld binnen de praktijk.
Maar dat spreekt uiteraard voor zich.

Op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Hou dan onze website in de gaten of volg ons op Facebook, LinkedIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

SoloPartners

SoloPartners is een grote brancheorganisatie voor zzp’ers. Buiten zorg gerelateerde zaken geven wij ook veel aandacht aan wetgeving (zoals Wkkgz en de wet DBA) en ondernemerschap.
Deze combinatie maakt SoloPartners uniek en populair in Nederland.

Wil jij je ook aansluiten bij ons? Overweeg een kwaliteitslidmaatschap met veel unieke voordelen.

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket