Wat is de Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is via de Wet Cliëntenrechten zorg (Wcz) voortgekomen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet BIG en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (Wkcz).

Wat is het doel van de Wkkgz

Het doel van de Wkkgz is om de cliënt een sterkere positie te verschaffen, te zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten en zo de kwaliteit van zorg te waarborgen/verbeteren. Ook is er een verdere cliënten bescherming geborgd door een meldplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit heeft betrekking op alle vormen van geweld in de zorgrelatie.

Moet ik als pedicure voldoen aan de Wkkgz?

Er is nogal wat ophef geweest of een pedicure nu wel of niet moet voldoen aan de Wkkgz. Vooral omdat de minister van VWS heeft gezegd dat pedicures niet onder de wet vallen. Dit omdat ze alleen maar “nagels en voeten verfraaien”.

Echter als je als pedicure zorg levert binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), dan ben je wel verplicht te voldoen aan de Wkkgz.

Nu leveren pedicures vaak dezelfde zorg buiten de Zvw en Wlz. Waarom zou je dan niet onder de Wkkgz vallen? Dat is een punt van discussie.

De Wkkgz stelt o.a. het volgende:

“De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen. Maar alleen als er sprake is van aantasting of wijziging van het weefsel.”

Dus zegt de wet: als je als pedicure wijzigingen aanbrengt aan het weefsel, of het weefsel aantast, dan ben je verplicht te voldoen aan de Wkkgz. Met andere woorden: behandel je bijvoorbeeld alleen de nagelplaat, dan ben je niet gehouden aan de Wkkgz.

De volgende behandelingen tasten het weefsel aan:

 • wratweefsel met cryotherapie behandelen
 • granuloomweefsel met zilvernitraatstiften aanstippen
 • openstaande kloven met zwaluwstaartjes dichten
 • diverse typen clavi met het scalpel verwijderen
 • chemische pakking gebruiken bij neurovaculaire clavi of wratweefsel

Voer jij bovenstaande behandelingen uit bij je cliënten dan zou je dus, volgens de letter van de wet, vallen onder de Wkkgz. Ook al heeft de minister aangegeven dat pedicures buiten de Zvw en Wlz er niet onder vallen.

Onduidelijkheden

Wij kunnen dit echter niet hard maken. Want tatoeëerders bijvoorbeeld, vallen niet onder de Wkkgz. Terwijl zij wel degelijk het weefsel aantasten. Je zit dus als pedicure in een soort schemerzone. Maar als basis pedicure kan je minder “schade” aan richten dan een medisch pedicure. Waarschijnlijk richt de wetgever zich op de basis pedicures als zij zich uitspreekt over het niet hoeven te voldoen aan de Wkkgz. En geldt de Wkkgz wel voor de medisch pedicure. Echter daar zijn (nog) geen harde uitspraken over.

Het is dus naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid in hoeverre je invulling geeft aan de Wkkgz als pedicure.

Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee je snel kan bekijken of je onder de Wkkgz valt. Echter door de vaagheden geldende voor jouw beroepsgroep, is dit onder voorbehoud. Moet je volgens deze tool voldoen aan de Wkkgz, dan is dat leidend.

Als je wilt/moet voldoen aan de Wkkgz, waar moet je dan op letten?

Kwaliteitseisen

Ben je geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) of het Register Paramedische Voetzorg (RPV)?   Dan voldoe je al een heel eind aan de kwaliteitseis van de Wkkgz. Volgens dit document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn het KVP en het RPV een goed instrument in borging van de kwaliteit van de verleende zorg.

Waar bestaat goede zorg nog meer uit?

 • Je onderschrijft de beroepscode van jouw beroepsgroep en handelt hier naar
 • Het hebben van een VOG (als je cliënten in de Wlz hebt)
 • Het onderhouden van je apparatuur
 • Het bijhouden van cliëntdossiers en het beschikken over een eigen versie.
 • Je registreert de resultaten van jouw zorg en behandeling
 • Je registreert klachten en opmerkingen van cliënten en ziet deze als een basis om te verbeteren
 • Het registreren van incidenten en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als dat verplicht is
 • Je reflecteert periodiek op je eigen handelen en voert verbeteringen door

Waar je verder nog naar moet kijken:

 • Laagdrempelige en vrije toegang tot informatie over de aangeboden zorg, eventueel na aanvraag
 • Laagdrempelige en vrije toegang tot informatie over de klachten- en geschillenafhandeling

Klachten en geschillen

Het klachten en geschillen onderdeel van de Wkkgz verplicht je tot het aanbieden van een onafhankelijke, voor je cliënt gratis, klachtenfunctionaris. Verder moet je aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden met je cliënten. Dat kan via de website en folders in de wachtruimte.

Wil je direct de beschikking hebben over een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie? Wordt dan lid van SoloPartners.

Met een basislidmaatschap voldoe je aan een aantal eisen van de Wkkgz. Een kwaliteitspakket is veel meer uitgebreid.

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket