Wtza – een beknopt overzicht van de verplichtingen

Wtza

Laatste update 22 mei 2023 om 12:38

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving bevat onder andere een meldplicht voor bestaande en nieuwe zzp’ers die zorg verlenen. Maar er vloeien meer verplichtingen voort uit deze wet. Dit geldt niet alleen voor jou als zzp’er. Het geldt (ook) voor instellingen en georganiseerde verbanden.

Kwaliteit van zorg

In de Wtza wordt nogmaals het belang van goede kwaliteit van de zorg benadrukt. De Wtza geeft daarvoor geen nieuwe regels maar sluit aan bij wat daarover in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is opgenomen. Omdat de kwaliteit van zorg wel een reden kan zijn om een vergunning te weigeren of in trekken, vormt de Wtza wel een extra stimulans om werk te maken van de kwaliteit van de zorg die je verleent.

Waar de focus sinds de inwerkingtreding van de Wkkgz vooral lag op de klachtenregeling en de geschilleninstantie, zal er met de Wtza meer aandacht komen voor de andere kwaliteitsinstrumenten in de Wkkgz. Denk hierbij aan intervisie en het regelen van vervanging. In het kwaliteitspakket van SoloPartners vind je veel instrumenten en hulpmiddelen om ook aan die kwaliteitseisen te voldoen.

Meldplicht

De meldplicht geldt voor (bijna) alle nieuwe zorgaanbieders. Er zijn uitzonderingen, deze vind je op de website van het CIBG. Zonder je te melden mag je niet starten met het verlenen van zorg.

Uitgangspunt voor degene die zich moeten melden is dat alle zzp’ers die beroepsmatig zorg verlenen zoals omschreven in:
– Zvw
– Wlz
– Andere zorg, zoals alternatieve zorg
– Jeugdhulp onder de Jeugdwet

Je kunt je al melden 3 maanden voor je wilt gaan starten met het beroepsmatig verlenen van zorg. Hoe? Lees het artikel De Wtza in 3 stappen om gemakkelijk en snel te voldoen aan deze verplichting.

Vergunningplicht

Zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners dienen na 1 januari 2022 een vergunning te hebben om zorg te mogen verlenen. Zorgaanbieders die nu al over een Wet toetreding zorginstellingen(Wtzi)-toelating beschikken, hoeven niets te doen. Hun vergunning wordt omgezet in een Wtza-vergunning. Heb je nog geen Wtzi-vergunning maar dien je wel een Wtza-vergunning te hebben? Dan dien je die voor 1 januari 2024 aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor jeugdzorg die niet onder de Wmo valt en voor zorgaanbieders van PGB-zorg. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij na 1 januari 2022 direct een Wtza-vergunning moeten aanvragen.

Naast eisen aan nieuwe toetreders betekent dit ook het einde van de (min of meer automatische) toelating voor bepaalde categorieën zorgaanbieders zoals die gold onder de Wtzi. Voor het verkrijgen van een vergunning moeten zorgaanbieders aan toetredingsregels voldoen. Deze regels hebben onder meer betrekking op de kwaliteit van zorg, organisatiestructuur en financiële inrichting van de nieuwe aanbieder. Voldoet een zorgaanbieder niet, dan geen vergunning. Het wordt niet alleen makkelijker om vergunningen te weigeren voor het CIBG, het wordt ook makkelijker om vergunningen in te trekken als een zorgaanbieder niet langer voldoet aan de regels.

Voor zzp’ers geldt geen vergunningplicht. Het werken in opdracht van een zorgaanbieder die haar zaken niet op orde heeft, kan uiteindelijk natuurlijk wel gevolgen hebben wanneer de vergunning wordt ingetrokken of een zorgaanbieder maatregelen moet treffen om de vergunning niet te verliezen. Indirect kun je als zzp’er dan toch worden geconfronteerd met de vergunningplicht van de Wtza.

Jaarverantwoording

De jaarverantwoording is bedoeld als instrument voor de NZa om te controleren op een eerlijke en professionele bedrijfsvoering. Deze verantwoording is openbaar en dus door iedereen in te zien. De NZa zal onder meer gaan controleren op een transparante financiële bedrijfsvoering en op het verbod op een winstoogmerk.

De verplichting geldt in beginsel ook voor alle zorgaanbieders, mits solisten, zzp’ers, medewerkers en individuele maten en vennoten zijn uitgesloten. Let wel op, zzp’ers die ondernemen met een BV, dienen jaarlijks verantwoording af te leggen. Ze worden niet gecontroleerd op het winstoogmerk. Voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders geldt dat 2022 het eerste jaar is waarover verantwoording moet worden afgelegd.

Bestuursstructuur

Voor eerstelijns zorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners gaan eisen gelden met betrekking tot het bestuur van de onderneming. Die eisen moeten ervoor zorgen dat zorgaanbieders zich bezig houden met hun kerntaak, goede zorg verlenen. Die zorgaanbieders dienen vanaf 1 januari 2022 te beschikken over een intern toezichthoudend orgaan van ten minste 3 personen. Voor bestaande aanbieders die nog niet over een toezichthouder beschikken geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Dit moet voor 1 januari 2024 geregeld zijn. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij direct een toezichthoudend orgaan moeten aanstellen.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket