Wkkgz therapeut, wat is dat en wat betekent dat voor mij als therapeut?

De geschiedenis van de Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is via de Wet Cliëntenrechten zorg (Wcz) voortgekomen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet BIG en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (Wkgz).

Reikwijdte van de wet

Volgens de minister moet elke zorgverlener die een cliënt op weg helpt naar genezing, of door zijn handelen een cliënt (ernstige) schade kan toebrengen, voldoen aan de Wkkgz.

Het doel van de Wkkgz

Het doel van de Wkkgz is om de cliënt een sterkere positie te verschaffen, te zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten en de kwaliteit vn zorg te waarborgen. Ook is er een verdere cliënten bescherming geborgd door een meldplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg toe te voegen voor alle vormen van geweld in de zorgrelatie.

Wat betekent de Wkkgz voor de therapeut?

Als therapeut moet je een aantal zaken op orde hebben wil je voldoen aan de Wkkgz. Wel of niet voldoen aan de Wkkgz? Wat zegt de wet? Als (alternatieve) therapeut is het soms lastig om te bepalen of je aan de Wkkgz moet voldoen. Er zijn namelijk zoveel verschillende soorten therapeuten. En een aantal therapeuten noemen zich coaches. Zijn zij ook verplicht om aan de Wkkgz te voldoen? We gaan daar hieronder dieper op in.

Allereerst kijken we eens wat de wet specifiek zegt: “Verricht u handelingen waarbij u richting uw cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt?” (Denk hierbij aan complementaire of alternatieve geneeswijzen)

Wat betekent dat voor de therapeut/coach?

Voorbeeld: Stel je bent een Bachbloesem therapeut met een eigen praktijk en je laat je voor je diensten betalen. Volgens een artikel op Wikipedia kan Bach-bloesemtherapie het emotioneel welbevinden van een cliënt verbeteren. Daarnaast zou het ook pijnklachten kunnen verminderen. In dat geval kan je als Bachbloesem therapeut aan je klanten vertellen dat er een kans is op verbetering van klachten. En dat houdt automatisch een kans op (gedeeltelijke) genezing in het vooruitzicht stellen.
Je bent volgens bovenstaande definitie van de wet verplicht te voldoen aan de Wkkgz.

Nog een voorbeeld:
Je bent een gezinscoach met een eigen praktijk en je geeft betaalde opvoedingsadvies aan ouders van gezinnen zodat ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je de ouders beter maakt, je stelt immers “genezing” in het vooruitzicht. Of misschien geef je zelfs mindfulness cursussen. Ben je dan verplicht te voldoen aan de Wkkgz?
Nee, in dit geval niet. Opvoedingsadviezen en coaching vallen buiten het juridisch domein van de Wkkgz.
Maar…. ben je van beroep een psycholoog, huisarts, verzorgende of andere soort van professionele zorgverlener, en heb je daarnaast een praktijk in coaching, of geef je mindfulness cursussen, dan moet je weer wél aan de Wkkgz voldoen!

Voldoen aan de Wkkgz als therapeut. Wat houdt dat in?

De overheid heeft een brochure opgesteld voor aanbieders van complementaire of alternatieve zorg. Hieronder leggen wij het ook nog een keer uit.

Kwaliteit

Hieronder vermelden we de belangrijkste zaken die je geregeld moet hebben op het gebied van het onderdeel ‘kwaliteit’ uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Je bent verplicht goede zorg te verlenen. Goede zorg is zorg die niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt. Daarnaast moet jij je zorgverlening zodanig organiseren dat dit leidt tot goede zorg.

Heb je mensen in dienst die ook zorg verlenen? Dan moet je er zeker van zijn dat ze in het verleden goed hebben gefunctioneerd. Dat kan je regelen door een VOG te verlangen. Tevens heb je met deze zorgverleners een schriftelijke overeenkomst gesloten.

Je beschikt over een kwaliteitssysteem (dat bestaat uit registreren, meten en verbeteren). Je hebt een meldcode waarin staat hoe je omgaat met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en je handelt hier ook naar.  Je hebt een systeem voor het Veilig kunnen Melden van Incidenten (VIM).

Je hebt een website/foldermateriaal waarin je aanvullende informatie geeft over de door jou aangeboden zorg. Dit houdt in dat er duidelijk tarieven worden vermeld, de kwaliteit van je therapie, cliëntenervaringen en de bewezen werkzaamheid van je therapie.

Je hebt een cliëntendossier waarin je aantekeningen maakt over eventuele incidenten. Als er een incident zich voordoet, ben je verplicht dit ook mede te delen aan je cliënt. Welke rechten heeft een cliënt volgens de Wkkgz? Op verzoek van de cliënt moet dit worden aangegeven. Is er iets ernstigs gebeurd in de zorgrelatie (calamiteit), geweld gepleegd, of bijvoorbeeld een zorgverlener ontslagen wegens ernstig disfunctioneren? Dan ben je verplicht dit te melden bij de inspectie.

Klachten

Het volgende onderdeel uit de Wkkgz is het onderdeel ‘klachten’. Wat zijn je verplichtingen als therapeut op dit gebied?
Je hebt een klachtenregeling waarin staat vastgesteld hoe je laagdrempelig de eventuele klachten opvangt en hoe je ze vervolgens afhandelt. Deze regeling breng je onder de aandacht van je cliënten. Dat kan in de wachtkamer zijn, in foldermateriaal of op je website. Je hebt de beschikking over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die voldoet aan de eisen. Binnen 6 weken na indiening van een klacht heb je je beslissing omtrent de klacht kenbaar gemaakt aan je cliënt. Soms is een eenmalige verlenging van maximaal 4 weken mogelijk. In dat geval moet je dit binnen de eerste 6 weken melden aan je cliënt.

Geschillen

Als therapeut moet je volgens de Wkkgz aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dit moet je ook kenbaar maken aan je cliënten. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor eenieder die werkt met gegevens over de klachten en geschillen.

Voldoe aan de klachten en geschillen onderdelen van de Wkkgz.

Via SoloPartners kan je een basislidmaatschap aanschaffen waardoor je de beschikking krijgt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en je aangesloten wordt bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. Je voldoet dan meteen aan de onderdelen Klachten en Geschillen van de Wkkgz. Dan rest jou nog het kwaliteitsonderdeel. We bieden je veel informatie aan op het gebied van zzp, ondernemerschap en goede zorg, zodat je ook het kwaliteitsonderdeel (en meer!) goed in kunt gaan richten.

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket