Stappenplan naar de zorgbonus

Zorgbonus stappenplan

Bericht geplaatst 22 september 2020 om 10:37

Afgelopen week is duidelijk geworden op welke manier de zorgbonus wordt verstrekt. Hierin is duidelijk uiteen gezet hoe zzp’ers in de zorg voor de zorgbonus in aanmerking kunnen komen. We hebben alle bronnen geraadpleegd en deze uiteen gezet in dit stappenplan. Stap voor stap stellen wij jou de vragen die je dichter brengen bij de zorgbonus. Ons eerste artikel over de zorgbonus lees je hier.

Heb jij met corona te maken gehad tussen 1 maart – 1 september 2020?

Zorgmedewerkers in een dienstverband én zzp’ers die tussen 1 maart en 1 september zorg hebben geleverd aan cliënten / patiënten die besmet waren met corona, komen in aanmerking voor de zorgbonus van € 1000. Het maakt hierbij niet uit of je dit parttime of fulltime gedaan hebt. Deze directe zorg wordt omschreven als ‘Zorgprofessionals die zijn ingesprongen en/of hebben meegeholpen om (vermoedelijke) patiënten of cliënten met COVID-19 te verzorgen, verplegen, begeleiden, behandelen, op te vangen of triage te verlenen.’ Ook als je niet in directe zin zorg bij corona besmetting geboden hebt, maar wel ondersteunend bent geweest kun je in aanmerking komen voor de zorgbonus. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat jij extra gewerkt hebt omdat collega’s op een cohort afdeling nodig waren. Of omdat andere zorgmedewerkers ziek waren of met vakantie moesten. Misschien heb je het wel een stuk zwaarder gehad tijdens jouw reguliere werk omdat de organisatie onder druk kwam te staan. Of misschien heb je wel juist corona voorkomen, door heel zorgvuldig en preventief te werken. Ook bij dit soort voorbeelden kun je in aanmerking komen voor de zorgbonus.

Stap 1: stel vast of jij tussen 1 maart en 1 september tijdens je werk met corona te maken hebt gehad?

Heb jij één van de beroepen die in aanmerking komen?

De minister heeft een lijst gepubliceerd met beroepen die wel en een lijst met beroepen die niet in aanmerking komen voor de zorgbonus. Die twee lijsten vind je hier. Omdat je niet voor hele beroepsgroepen kunt bepalen of ze wel of niet in aanraking zijn geweest met corona tijdens hun werkzaamheden, staat de deur op een kier voor zorgorganisaties. Zij mogen uiteindelijk zelf beslissen voor wie zij wel en voor wie zij niet een zorgbonus aanvragen. “Sommige zorgprofessionals uit een van de onderstaande beroepen/functie(s)(groepen) die niet in aanmerking komen voldoen wel aan de afbakeningscriteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘nee, tenzij’. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder.

Stap 2: beoordeel of jouw beroep op de lijst staat met beroepen die wél in aanmerking komen?
Of kun jij beargumenteren dat je er wel voor in aanmerking zou moeten komen?

Is jouw uurtarief lager dan € 72 per uur?

De regeling van de zorgbonus is niet bedoeld voor zorgprofessionals met een inkomen dat hoger is dan tweemaal modaal. Voor mensen in een dienstverband is dit € 73.000 of hoger aan inkomen per jaar. Voor zzp’ers is er een uurtarief afgegeven waar je niet boven mag zitten. Dit tarief is een bruto uurtarief van € 88,90 inclusief btw, oftewel € 72 per uur zonder btw. Eventuele bemiddelingskosten staan hier los van, dus het gaat puur om jouw eigen uurtarief.

Stap 3: bepaal of jouw uurtarief lager was dan € 72 per uur?

Heb jij als onderaannemer gewerkt voor een zorgorganisatie?

Er is veel discussie geweest over wie nu precies mocht bepalen wie de zorgbonus zou krijgen en wie niet. Ondanks dat werkgevers zich verzet hebben tegen de rol, zijn zij toch degene die een keuze moet maken. Zorgorganisaties moeten voor hun eigen medewerkers en externe flex-krachten bepalen of zij wel of geen zorgbonus krijgen. Deze professionals vallen onder de titel ‘inhuur van derden’ en daar vallen zzp’ers ook onder. De subsidieaanvraag kan door de zorgorganisatie worden ingediend vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 oktober 2020, 23.59 uur. Zij hebben hiermee minstens vier weken de tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor deze aanvraagperiode is gekozen om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders zo spoedig mogelijk een aanvraag indienen, waardoor de doorlooptijd tot aan de uitbetaling aan de zorgprofessional zoveel als mogelijk kan worden beperkt. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt dat is te vinden op www.dus-i.nl. Uit dit formulier blijkt welke gegevens de zorgorganisatie dient aan te leveren.

Stap 4: vraag de zorgbonus bij één van jouw opdrachtgevers aan.

Heb jij geduld?

Het indienen van de aanvraag door de zorgorganisatie waar jij voor gewerkt hebt, kan uiterlijk tot 29 oktober 2020, 23.59 uur. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening. Als de zorgorganisatie tot het laatste moment wacht en de minister de maximale termijn hanteert, weet je uiterlijk op woensdag 27 januari 2021 of de zorgbonus wordt toegekend. Vervolgens wordt ‘de bonus zo spoedig mogelijk door de zorgaanbieder uitgekeerd aan de zorgprofessional, doch in ieder geval binnen 5 maanden na de dagtekening van de subsidieverlening‘. In het slechtste geval kan het dus tot eind juni 2021 duren voordat jij het geld op je rekening hebt staan. We verwachten dat het hele proces sneller zal verlopen dan dat, maar weet dat dit de termijnen zijn.

Stap 5: installeer een mindfulness app op je telefoon.

Ook jij ontvangt de zorgbonus netto

In de FAQ van de zorgbonus valt te lezen dat je de bonus netto ontvangt. “U bent als zorgprofessional over de bonus dus geen belasting verschuldigd. Dit geldt voor alle zorgprofessionals, dus zowel werknemers als derden (zoals een zzp’er of uitzendkracht).” De bonus heeft geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Ook heeft de bonus geen invloed op het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. Jouw opdrachtgever krijgt vanuit het ministerie meer geld overgemaakt dan die € 1000, omdat zij een aanvullend bedrag krijgen om te kunnen voldoen aan de belastingplicht. Die belastingplicht vervullen zij voor jou. Jij hoeft als zzp’er dus zelf deze bonus niet op te geven als inkomen en dus niet bij je omzet op te tellen. De opdrachtgever dient een afzonderlijke administratie bij te houden waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd en de opdrachtgever dient jou schriftelijk te bevestigen dat over de bonus een zogenaamde ‘eindheffing’ is betaald. Daarmee kun jij bewijzen dat er over die € 1000 netto belasting betaald is.

Wat als je geen onderaannemer bent?

Zzp’ers die eigen cliënten hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet-gecontracteerd zorg verlenen of via het PGB werken, dienen nog geduld te hebben over hoe dit proces precies gaat lopen. Alhoewel ‘zorgaanbieders’ zelf een aanvraag kunnen doen, gaat dit op voor organisaties die twee of meer personen hebben werken in dezelfde organisatie. “Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten niet zelfstandig een subsidieaanvraag kunnen indienen. Deze voorwaarde is opgenomen zodat de uitkering van de bonus kan plaatsvinden door een ander dan de ontvanger van de bonus zelf. De zorgaanbieder onder wiens verantwoordelijkheid c.q. in wiens opdracht de werkzaamheden zijn verricht wordt hiertoe het meest bekwaam geacht. Dit betekent echter niet dat zzp’ers en uitzendkrachten worden uitgesloten van het ontvangen van de bonus. De bonus kan door de zorgaanbieder worden aangevraagd en uitgekeerd aan de voor hem werkzame derden die in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 werkzaamheden heeft verricht bij de betreffende zorgaanbieder.

“Aparte aandacht is hier nodig voor de groep zorgprofessionals die werkzaam zijn als PGB-zorgverlener (persoonsgebonden budget). Als PGB-zorgverlener verricht je werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de PGB-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling. Dat maakt dat voor een PGB-zorgverlener op dit moment geen aanvraag kan worden ingediend, gezien de huidige systematiek van de subsidieregeling. Voor de PGB-zorgverlener zal een aparte uitwerking volgen. Daarover zal spoedig worden gecommuniceerd.” Over niet-gecontracteerde zorg wordt niet gecommuniceerd, maar we verwachten dat dit op dezelfde lijn zal liggen. De minister stelt dus dat een zzp’er die als solistisch werkende actief is en eigen cliënten heeft, niet zomaar voor zichzelf een zorgbonus aan mag vragen. We hebben de vraag gesteld of het voor solistisch werkenden mogelijk is om een zorgbonus aan te vragen. Wordt vervolgd.

Samengevat

Vanaf 1 oktober kunnen zorgorganisaties de zorgbonus aanvragen voor hun eigen medewerkers en de inhuur bij derden. Zzp’ers vallen daar ook onder. De procedure voor zzp’ers met eigen cliënten is nog niet bekend. We hebben daar vragen over gesteld. SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. We hebben ons tijdens de coronacrisis onder andere ingezet voor PBM en de voorrangsprocedure voor zzp’ers in de zorg. Wij maken ons hard voor de positie van de zzp’ers in de zorg en we bieden concrete informatie over belangrijke onderwerpen.

Bronnen:

Handreiking Bonus Zorgprofessionals

Publicatie Staatscourant

Zorgbonus: overzicht beroepen en functies

Update 24/9: werkgevers zijn (nog steeds) helemaal niet blij met een rol als scheidsrechter.

Update 25/9: het eerste ziekenhuis dat de lijst met beroepen loslaat en voor iedereen een bonus aanvraagt is een feit.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket