jeugdstelsel

Bericht geplaatst 27 augustus 2021 om 08:53

Zowel het Rijk als gemeenten vinden het belangrijk de jeugdzorg zo te organiseren dat, wanneer nodig, zorg altijd beschikbaar is. Daar staat tegenover dat de kosten beheersbaar moeten zijn. Bij de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is op dit vlak een spanningsveld ontstaan. Partijen concluderen dat een toekomstbestendig jeugdstelsel vraagt om hervorming. We geven je graag wat achtergrondinformatie over hoe deze conclusie tot stand kwam.

Decentralisatie jeugdzorg

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hieronder valt jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten staan dichter bij de jongeren en hun gezinnen waardoor zij beter in staat zouden zijn de jeugdzorg te coördineren. Decentralisatie zou ervoor zorgen dat de zorg efficiënter georganiseerd werd en dat meer gespecialiseerde zorg (op termijn) zou worden voorkomen.

Tekorten jeugdzorg

De decentralisatie ging echter gepaard met een bezuiniging. Ook kampten gemeenten met een toename van het aantal cliënten en werd de zorg duurder.

Veel gemeenten werden hierdoor met grote tekorten geconfronteerd en dit beïnvloedde de jeugdzorg. Er waren situaties waarin zij niet anders konden dan het selectiever toekennen van voorzieningen of het bezuinigen op andere portefeuilles. Al in 2019 stuurden ze een open brief en oproep aan het kabinet.

Rapport ‘Stelsel in groei’ (het AEF-rapport)

In opdracht van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) startten ze een onderzoek naar het budget voor jeugdzorg. In het onderzoek zouden ze kijken naar de kostenontwikkeling in de komende jaren.

De resultaten publiceerden ze in december 2020 middels het rapport ‘Stelsel in groei’, ook wel AEF-rapport genoemd. Het rapport geeft inzicht in het benodigde budget voor het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de Jeugdwet en of er structureel meer budget vereist is. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag welke (budgettaire) maatregelen genomen kunnen worden om tot die doelmatige uitvoering te komen. Tot slot keken de onderzoekers naar mogelijke herzieningen om de uitgaven te beperken.

Uit het rapport blijkt dat er een structureel tekort is voor het goed uitvoeren van de Jeugdwet.

Rapport ‘Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg’

In maart van dit jaar hebben de VNG en het Rijk gesproken over dit tekort . Helaas weigerde het Rijk het huidige tekort te dichten en boden ze geen oplossing voor de lange termijn. Hierdoor ontstond een dreigende situatie. Een aantal gemeenten verkeerde in financiële nood waardoor het jeugdstelsel nog verder onder druk kwam te staan.

Hierop besloot VNG stappen te zetten en een zwaarwegend advies te laten uitbrengen over de oplossing van de financiële problemen en over de afspraken die gemaakt moeten worden om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. Dit advies is vastgelegd in het rapport ‘Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg’.

Hervorming jeugdstelsel

Inmiddels heeft het Rijk toegezegd extra budget beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg voor 2022. Daarnaast is zij met gemeenten overeengekomen afspraken met elkaar te gaan maken over maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig te houden.

Het jeugdstelsel zal waar nodig moeten worden aangepast zodat de kosten beheersbaar blijven. Beroepsverenigingen benadrukken dat bij een hervorming niet uitsluitend gekeken moet worden naar de kosten. Neem de inhoud als uitgangspunt zodat passende hulp kan worden gecombineerd met kostenbesparing. “Kijk naar de kwaliteit van het jeugd- en gezinsbeleid en naar de kwaliteit van de samenwerking met zorgaanbieders” aldus het Nederlands Jeugdinstituut.

Hervormingsagenda

Op dit moment nemen ze ten aanzien van een hervorming geen besluiten. Dit is aan een nieuw kabinet. Toch maakten het Rijk en VNG afspraken met elkaar om tot een hervormingsagenda te komen. Ze starten nu al met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een toekomstbestendig jeugdstelsel. Daarnaast bereiden zij een aanpassing van wet- en regelgeving voor waarover het nieuwe kabinet definitief zal besluiten. Het rapport ‘Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg’ nemen ze mee als zwaarwegend advies.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 19000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket