AGB SPV

Bericht geplaatst 24 augustus 2021 om 12:00

Vernieuwde informatie op 17-1 vind je hier

Een groot deel van de beroepsgroep in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vond dat de bekostiging van de GGZ anders ingericht moest worden. Dit gaat per 2022 daadwerkelijk gebeuren. Vanaf 1 januari 2022 wordt namelijk het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit is een volledig nieuwe bekostigingssystematiek voor de GGZ en de forensische zorg (FZ). In dit artikel informeren we jou hierover.

Noot: om de leesbaarheid van het artikel te vergroten, gebruiken we hier de psychiater als beroep. Waar in de eerste twee onderdelen psychiater staat, kan ook een van de beroepen uit deze lijst (zie downloads onder kopje beroepen) worden gelezen. Het derde onderdeel (tarifering) is specifiek voor psychiaters.

Nadelen huidige bekostigingssystematiek

Momenteel kunnen vrijgevestigde psychiaters alleen regiebehandelaar zijn in de gespecialiseerde GGZ. Daarbij werken ze met diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). De dbc omvat het hele behandeltraject bij een bepaalde diagnose en valt uiteen in een aantal deelprestaties, waaronder in ieder geval de behandeling. Wanneer de deelprestatie ‘behandeling’ in welke situatie gedeclareerd mag worden, hangt af van de hoeveelheid tijd die daaraan is besteed. Dat gaat in blokken (bijvoorbeeld van 250-799 minuten en van 800-1.799 minuten). Hierdoor sluit de vergoeding niet altijd aan bij de feitelijk geleverde zorg. Eén minuut meer of minder maakt tenslotte een enorm verschil voor wat betreft de vergoeding.

Declareren en de daarbij horende vergoeding komen pas aan het eind van een behandeltraject aan de orde. Dit kan voor jou als psychiater, maar ook voor jouw cliënt tot ongemak leiden. Jij moet immers lang wachten voordat je een vergoeding krijgt voor de verrichte werkzaamheden. Daarnaast wordt jouw cliënt of de betreffende zorgverzekeraar mogelijk geconfronteerd met een factuur voor een behandeling die al een tijd geleden is gestart.

Kortom, voor alle betrokken partijen werkt het huidige systeem niet optimaal. Daarom achtten ze verandering noodzakelijk. Die komt er in de vorm van het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Bekostiging in het ZPM

Een groot verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat ze vanaf komend jaar formeel gezien geen onderscheid meer zullen maken tussen basis- en gespecialiseerde GGZ. Het ZPM gaat gelden voor alle vormen van GGZ en FZ. De dbc’s zullen (mede daarom) verdwijnen. In plaats van trajecten worden voortaan losstaande prestaties, zoals consulten, gedeclareerd. Wij richten ons in dit artikel op het ‘consult’, omdat dit de belangrijkste categorie van prestaties is.

Een consult is een direct, ononderbroken en zorginhoudelijk contact tussen de psychiater en de cliënt of diens naasten. Het kan face to face plaatsvinden, maar ook (beeld)bellen en zelfs chatten vallen daaronder. Het is vanaf 2022 in principe de bedoeling dat je als psychiater de werkelijk bestede, directe en zorginhoudelijke tijd gaat registreren.

Indirecte tijd is met het ZPM opgenomen in het tarief van het consult. Voor de bekostiging hoef je de indirecte tijd dus niet meer te registreren.

In de vrijgevestigde setting mag je tijd voor intercollegiaal overleg registreren en declareren. Daar zijn wel hele specifieke voorwaarden voor; niet elk overleg met elke behandelaar of verwijzer komt voor vergoeding in aanmerking.

Tarieven voor psychiaters

Het tarief dat ze voor een consult mogen rekenen hangt onder meer af van de vraag of het gaat om diagnostiek of behandeling, hoeveel tijd er is besteed en welk beroep de zorgverlener heeft. Kort samengevat: Hoe specialistischer het beroep, hoe hoger het tarief.

De Staatsecretaris heeft aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om in de vrijgevestigde setting het hoge psychiatertarief alleen toe te staan voor dat deel van de zorg waarvoor ook daadwerkelijk psychiatrische zorg nodig is. Voor overige zorg zou de vrijgevestigde psychiater slechts een lager tarief in rekening moeten kunnen brengen. De NZa is daarmee aan de slag gegaan. Inmiddels is duidelijk dat ze het onderscheid tussen het hoge en lage tarief koppelen aan de zogenaamde ‘categorieën’ van complexiteit zoals ze die in het (nieuwe) Landelijk Kwaliteitsstatuut voor de GGZ onderscheiden.

Uit NZa-regelgeving volgt dat het hoge tarief alleen gedeclareerd kan worden als er sprake is van:

  • zorg waarvoor op grond van het nieuwe Kwaliteitsstatuut vereist is dat de regiebehandelaar een art. 14 Wet BIG beroep heeft, of
  • wanneer de psychiater door een andere zorgverlener wordt geraadpleegd bij de zorg aan een cliënt vanwege zijn of haar specifieke expertise.

Voor alle duidelijkheid: in alle andere gevallen kan de psychiater gewoon consulten registreren en declareren, zij het tegen een lager tarief.

De regelgeving en de toelichting daarop is overigens niet helemaal duidelijk. Het lijkt er echter wel op dat ze het hoge tarief alleen in bijzondere gevallen zullen declareren. Vanuit de branche is daar de nodige kritiek op geleverd. Het zou de rol van de vrijgevestigd psychiater als zelfstandig behandelaar uithollen. Vooralsnog lijkt bovenstaande desalniettemin het uitgangspunt te worden voor 2022. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het in de praktijk uitwerkt.

Meer informatie ZPM

Meer informatie vind je op de website zorgprestatiemodel.nl. Via deze website kun je ook de webinars over het ZPM terugkijken. Vanzelfsprekend brengen wij je op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.


SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket